Navigace: Domů

Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les

Tisk
forest-56930_1280-200
brick-wall-322128_1920-200
gothenburg-977358_1920-200
sidewalk-214281_1280-200

Termín: 16.3.2017 (9.00 - 15.00 hodin) KAPACITA NAPLNĚNA !!!
Místo: Konferenční sál v 1. patře budovy Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 833/31 (v průchodu), Praha

Profesni_rust_i

Program

 • Ochrana dřevin rostoucích mimo les x ochrana lesa (lesních porostů), ochrana jiných veřejných a soukromých zájmů ve střetu s dřevinami - odlišné principy, prameny, vztahy; veřejnoprávní předpisy a občanský zákoník, právní (ne)závaznost technických norem, obecně závazné vyhlášky obcí k ochraně dřevin a jiné zeleně
 • Dřeviny z pohledu občanského práva, podrosty a převisy, stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu způsobenou pádem stromu mimolesního, lesního, odpovědnost vlastníků lesa a odpovědnost vlastníků nemovitostí ohrožených z lesa; judikatura ke starému občanskému zákoníku, názory a první judikatuta k současnému občanskému zákoníku
 • Právní ochrana dřevin rostoucích mimo les, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, metodické materiály MŽP
 • Ochrana mimolesních dřevin před poškozováním a ničením, pokuty za poškození (ořezy, zásahy do kořenového systému), judikáty k pokutám za poškození dřevin
 • Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; spory o vlastnictví dřevin, silniční vegetace v průjezdních úsecích pozemních komunikací
 • Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby, otázka jiných kompenzačních opatření (ošetření) a odvodů za kácené dřeviny; omezení výsadby z pohledu jiných veřejnoprávních předpisů (výsadba trvalých porostů v ochranných pásmech podzemních vedení, v silničních ochranných pásmech), příp. technických norem a § 1017 občanského zákoníku
 • Výjimky z povolovacího principu - jiné režimy kácení, kácení na předchozí písemné oznámení, kácení v krajní nouzi
 • Zvláštní (zvýšená) ochrana památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin
 • Kompetence – výkon státní správy v ochraně dřevin rostoucích mimo les, problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; kontroly výkonu státní správy dřevin Českou inspekcí životního prostředí; otázka odpovědnosti úředníka (zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 385/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
 • Účast veřejnosti, práva ekologických spolků, občanů a obcí
 • Prevence a odpovědnost na úseku dřevin rostoucích mimo les, omezení a zákaz kácení, deliktní odpovědnost a odpovědnost za ekologickou újmu
 • Zásahy do dřevin z pohledu jiných veřejnoprávních právních předpisů (vodní zákon a energetický zákon, zákon o pozemních komunikacích, zákon o drahách, zákon o státní památkové péči)

Přednášející

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 veducí právního odboru ředitelství České insepkce životního prostředí, nyní OSVČ (poradce, konzultant, lektor)

Cílová skupina

Krajinářští architekti a projektanti, odborní pracovníci státní správy a samosprávy, správci zeleně, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o autorizaci A.3, technický dozor investora, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, učitelé odborného školství, studenti odborných škol. Dále pro zástupce investorů a pro ty kdo posuzují stromy a navrhují plány péče a majitelé stromů.

Cena

Člen SZKT    1100 Kč
Člen SZKT - mimořádný (student, mateřská, důchod)     550 Kč
Nečlen     1580 Kč
Nečlen - student      790 Kč

Cena včetně kávy a občerstvení.

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 9.3.2017. (Poté se rozhoduje zda se seminář naplnil. Hlaste se proto prosím včas.) Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)