Průběh certifikační zkoušky ETW

Tisk

1. Certifikační zkouška a zkušební požadavky

Certifikační zkouška je jedno nebo dvoudenní událostí (většinou stačí jeden den, podle počtu přihlášených). Zkouška certifikace ETW je rozdělena do dvou částí. Pokud uchazeč některou z těchto neudělá, tak ji musí opakovat, aby mohl úspěšně ukončit certifikaci ETW.

A) Části teoretické

  1. Písemný test
  2. Determinace dřevin
  3. Ústní zkouška

B) Části praktické

  1. Stromolezecká zkouška a práce v koruně (+diskuse)
  2. Simulace číslo 1 – volitelná
  3. Simulace číslo 2 – volitelná
  4. Simulace číslo 3 – záchrana zraněného

 A) TEORETICKÁ ČÁST zabírá okolo 1/3 zkušebního času. Je složena ze tří částí:

1.1.        PÍSEMNÝ TEST,

Písemný test obsahuje 30 testových otázek (60% bodů z bodování celého testu) se čtyřmi odpověďmi,  z nichž alespoň jedna je  vždy správná (tzn. že i všechny odpovědi mohou zastávat pravdivá tvrzení).  Dále obsahuje 8 (40% bodů z bodování celého testu) otevřených otázek, na něž uchazeč svými slovy odpovídá. Písemný test trvá max 60 min

1.2.        DETERMINACE DŘEVIN (vzorky dřevin v učebně, klasická „poznávačka“)

K determinaci bude připraveno 15 vzorků (listnáče i jehličiny). Nutné poznat minimálně 10 z nich. Hodnoceny budou:  rod, druh latinsky a rod česky vždy po 1 bodu = celkem tedy za jeden vzorek 3 body maximálně.

1.3.        ÚSTNÍ ZKOUŠKA složená ze 3 otázek,trvající okolo 20 min

Zkušební témata u teoretické části (písemné i ústní) zkoušky jsou:

         - výsadba a přesadba stromů
         - ochrana stromů při stavební činnosti
         - statické zajištění stromů, zejména vázání korun
         - ošetření mechanických poranění stromů
         - konzervační ošetření stromů
         - řez stromů
         - metody kácení stromů

 B) PRAKTICKÁ ČÁST zabírá 2/3 veškerého zkušebního času. Je složa ze tří částí:

Stromolezecká zkouška se zahajuje se kontrolou vybavení. Před vstupem do ohraničeného prostoru kolem „zkouškového“ stromu, si ještě může vybavení vyměnit, po vstupu do prostoru již výměna možná není.

1.4.        STROMOLEZECKÉ ZKOUŠKY A PRÁCE VE STROMĚ POMOCÍ STROMOLEZECKÉ LANOVÉ TECHNIKY

1.5., 1.6. a 1.7SIMULACE Č.1, 2 NEBO 3

Dvě simulované situace jsou dopředu neznámé (účastníci se je dozvědí až na místě), třetí simulací je vždy záchrana zraněného. Vlastníků platného certifikátu SKT A nebo ABA A1 se simulace Záchrana zraněného netýká.

Okruhy prvních dvou simulací:

Čas na simulace 1 a 2 min 15 min. a max 30 min. Na simulaci 3 (záchrana zraněného) max. 30 min.

(Testové otázky, otázky pro ústní zkoušku a jednotlivé úkoly pro uchazeče v praktické části zkoušky jsou vybírány národními inspektory zkušební komise z databanky otázek a praktických úkolů certifikační zkoušky.)

Zkušební témata u praktické části zkoušky jsou souhrnně tedy:

           - výsadby a přesadby stromů
           - řezu v korunách stromů
           - vázání korun
           - ošetření poranění dřeva a kůry
           - ochrany kořenové i nadzemní části stromů při stavební činnosti
           - ošetření poranění dřeva a kůry v kořenové zóně
           - zlepšení stanovištních podmínek stromů
           - postupného kácení stromů

2. ÚSPĚŠNÉ SLOŽENÍ CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKY

Uchazeči budou posuzováni jako úspěšně absolvující zkoušku v případě, že dosáhnou minimálně 50% úspěšnosti v každé z jednotlivých částí zkoušky. Výjimkou je determinace dřevin, kde musí být úspěšnost 67%.

Neuspějí-li uchazeči v některých částech zkoušky, mohou tyto opakovat ještě ve dvou opravných pokusech v následujících dvou letech. Po uplynutí této doby musí zkoušku opakovat celou znova.

Zkušební komise si vyhrazuje právo okamžitě přerušit zkoušku uchazeče, dopustí-li se vážného přestupku vůči předpisům o bezpečnosti práce a způsobí tak vážné ohrožení zdraví či života svého nebo ostatních osob v bezprostředním okolí. V takovém případě uchazeč nesloží svou zkoušku a musí ji celou bezpodmínečně znova opakovat v jiném termínu.

3. DOBA PLATNOSTI CERTIFIKÁTU A OPAKOVÁNÍ ZKOUŠKY

Certifikát "Evropský arborista" má omezenou platnost po dobu tří let, po jejich uplynutí platnost vyprší. Lze ji obnovit tzv. recertifikací. Recertifikaci stromolezec získá splněním požadavků recertifikace.


Všechny podmínky a další podrobnosti naleznete v aktuálních pravidlech zkoušky. Pravidla jsou ke stažení u přihlášky na konkrétní zkoušku nebo na vyžádání v kanceláři SZKT.