Strom pro život - život pro strom XIV. "STROMY OČIMA SPECIALISTŮ"

Tisk
STROM-ILUSTRAN

Pořádáme ve spolupráci

logo_ISA_SZKT.-iJPGlogo_flora_kulat-i


Generální partner
logo_zahrada_web 


Hlavní partner

Vykrut_i


Spolupráce

AOPK_CR_logo_zel-i


Partneři

adam_ibaobablogo_i


VYSTAVOVATELE


Tiskova_zprava

Ilustrační foto 1
Ilustrační foto 2

24.-25.8.2015, Olomouc, divadlo Šantovka

Letošní ročník národní arboristické konference „Strom pro život - život pro strom“ s podtitulem STROMY OČIMA SPECIALISTŮ pořádá Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. ve spolupráci s Výstavištěm Flora Olomouc ve dnech 24.-25.8. 2015 v Olomouci v časové návaznosti na letní etapu veletrhu FLORA Olomouc. 

Program se letos bude zabývat problematikou pěstebních a obnovných opatření ve starých parcích. Téma je značně široké, a proto je nezbytná komunikace a spolupráce mezi jednotlivými zainteresovanými profesemi - správcem zeleně, krajinářským architektem, arboristou a v neposlední řadě s veřejností. Cílem spolupráce je pak maximální kvalita a efektivita výsledného projektu i díla. Používání „jednotného a srozumitelného jazyka“, zákon zdravého rozumu v otázkách pěstebních opatření a důležitá komunikace s veřejností.

Praktická témata budou sledovat hodnocení stromů a jevy ovlivňující jejich kvalitu, stav a vývoj. Proběhne zamyšlení nad hodnotami a významem stromů nejen z materiálního pohledu. Nahlédnuto bude také do vědeckých novinek v arboristickém oboru a podtrženy tematické finanční programy spjaté s obnovou a péčí v parcích. Jako již tradičně, tak i letos uvítáme na konferenci mezi přednášejícími zahraničního hosta. Letos přijal pozvání prof. Andreas Roloff (viz medailonek), který přiblíží své vědecké poznatky v oblasti hodnocení vitality a diagnostiky dřevin.

Nedílnou součástí konference bude i prostor pro diskuzi a společně tak budeme moci hledat východiska pro lepší budoucnost našich stromů.

Prihlasit_se_4


Program konference

Pondělí 24.8.  (cca 9.50 - 18.00)

Blok I. Hodnocení dřevin, působení vnějšího prostředí na strom

Vliv řezu na rozvoj houbových onemocnění stromů 
Bc. Jiří Rozsypálek, LDF MENDELU Brno

Odborné hodnocení vitality stromů
Prof. Dr. Andreas Roloff,  TUM Dresden

Symptomy řeči těla a diagnostika starých stromů
Prof. Dr. Andreas Roloff,  TUM Dresden

Strom a jeho stanoviště z pohledu pedologie
prof. Ing. Klement Rejšek, CSc. LDF MENDELU Brno

Shrnutí bloku RNDr. Blažena Hušková

Blok II.: Péče a obnova o staré parky - komunikace a spolupráce profesí    

Pohled projektanta
Ing. Josef Souček, ČZU

Pohled zadavatele (investora)
Ing. Jitka Štěpánková,   Odbor ŽP Olomouc

Pohled arboristy
David Hora, DiS., Treewalker, s.r.o.

Hodnota zahradního díla a strategie udržitelnosti kompozice
Ing. Radek Pavlačka, Zahrada Olomouc, s.r.o.

Shrnutí bloku RNDr. Blažena Hušková

Panelová diskuse  

Společenský večer s občerstvením - Restaurace FONTÁNA

Úterý 25.8 (cca 9.00 - 15.45)

Blok III: Novinky v oboru    

Co nám říká tahová zkouška o stavu kořenů 
prof. Dr. Ing. Petr Horáček (Ing. Andrea Szórádová, Ph.D., Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., Ing. Barbora Vojáčková), LDF MENDELU Brno

Vliv půdních vlastností na stabilitu kořenových systémů stromů
Ing. Lucie Boháčová,  LDF MENDELU Brno

Numerické simulace a jejich využití při vývoji hodnocení stability stromů 
Ing. Barbora Vojáčková, DiS., LDF MENDELU Brno

Vliv řezu na přirozenou architekturu koruny stromu
Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., ZF MENDELU v Lednici 

Shrnutí bloku
RNDr. Blažena Hušková 

Blok IV.: Filozofický a pragmatický náhled    

Smysl stromů (Proč člověk potřebuje stromy)
Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., PřF UK

Finanční programy spjaté s obnovnou péčí v parcích 
Ing. Elena Bočevová, AOPK ČR

Kvalita díla a účelnost vynakládaných prostředků 
Ing. Katarína Ruschková, OŽP magistrátu města Jihlavy

Zdravé stromy pro zítřek 
Ing. Hana Zuchnická, Nadace Partnerství

Certifikace European Tree Worker - vize do budoucna
Ing. Jiří Skotnica, SPoD-ISA (SZKT)

Shrnutí bloku  

Blok V: Závěrečné shrnutí    

Shrnutí konference RNDr. Blažena Hušková

Blok VI.: Workshopy 

(Všechny tři workshopy budou probíhat současně (v čase cca 13.45 - 15.45), v přihlášce si zatrhněte preferenci. Max 30 účastníků na jeden workshop, po naplnění budete automaticky přiřazeni tam, kde bude místo).

Komentovaná prohlídka po systému parků města Olomouc
Ing. Jitka Štěpánková,  Odbor ŽP Olomouc

Rozpoznávání provozně nebezpečných hub (KAPACITA TOHOTO WORKSHOPU JE NAPLNĚNÁ)
Bc. Jiří Rozsypálek, LDF MENDELU Brno

Jak a na co se dívat při hodnocení stromu
Ing. Ingrid Hlinomazová, DiS.,Treewalker, s.r.o. / Ing. Martin Kovář, Florart / Ing. Jiří Skotnica, ALL4TREES, s.r.o.

Změny programu vyhrazeny


Představení zahraničního experta a moderátorky konference

Zahraniční expert

Moderátorka konference

Roloff_1Prof. Dr. Andreas Roloff je německý vědec specializující se na obory lesnické botaniky, především dendrologii.

Vystudoval obor lesnických věd na Georg-Augustově univerzitě v Göttingenu. V současné době působí jako vedoucí profesury pro lesnickou botaniku, ředitel institutu pro lesnickou botaniku a lesnickou zoologii a ředitel lesnické botanické zahrady Tharandt na Technické univerzitě v Drážďanech a také je členem představenstva Dendrologického institutu Tharandt a německé dendrologické společnosti.

Vědeckou kariéru odstartoval v roce 1986 svou disertační prací týkající se morfologického vývoje koruny buku lesního (Fagus sylvatica), ve které poukázal na využívání nadzemního prostoru stromem. Poskytl tak klíč k pochopení růstových anomálií buku. Výzkumné metody založené na těchto principech pak rozšířil i na ostatní druhy dřevin, což vyvrcholilo významnou prací o vývoji koruny a posuzování vitality vybraných druhů dřevin mírného pásma. Dalším studiem této oblasti získal důležité znalosti i pro praktické využití. Dlouholeté bádání vyústilo v roce 2001 publikováním díla Koruny stromů –Porozumění a praktický význam komplexních přírodních jevů, jež je stěžejním materiálem pro praktické určování vitality vybraných druhů dřevin.

Důležitou oblastí jeho vědeckého zájmu je také péče o dřeviny a problematika stromů vhodných do městského prostředí, především jejich biologie, použití a péče.

                      
DSC06382-mRNDr. Blažena Hušková vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, absolventka Fulbright-Masarykova stipendia. Jako lektorka a konzultantka se již téměř 20 let zaměřuje na participaci veřejnosti v plánovacích a rozhodovacích procesech v oblasti místních památek, strategického plánování a udržitelného rozvoje. Je členkou rady Nadace Partnerství. Jako externistka také vyučuje management rozvoje obcí na Technické Univerzitě v Liberci.

Cílová skupina:

Správci zeleně, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, arboristé, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, krajinářští architekti a projektanti, učitelé odborného školství, technický dozor investora,  studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy. Dále pro zástupce investorů a pro ty kdo posuzují stromy a navrhují plány péče.

Cena:

Člen SZKT    2250 Kč
Člen SZKT - mimořádný    850 Kč
Člen SZKT - přidružený  2650 Kč
Nečlen    2950 Kč
Nečlen - student   1350 Kč

Prihlasit_se_4


Organizační informace

Přihlášení: 

Přihlaste se prosím co nejdříve. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku. Můžete ji zaslat prostřednictvím internetového formuláře, event. klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. 

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)