Navigace: Domů

Strom pro život - život pro strom XV. "Město a krajina - dva světy, jeden strom"

Tisk
1-tree_avenue_back_light-300

Hlavní partner

Vykrut_i

Partneři

adam_i

Prostrom_i

Sponzor SZKT

Agrocar-i

22.-23.8.2016, Congress Center Parkhotel Pilsen, U Borského parku 31, Plzeň 
(49°43`15.13″N 13°22`15.98″E)

POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ - PLZEŇ*

Prostor, ve kterém žijeme, je velice rozmanitý a stromy nás obklopují jak od počátku věků ve volné krajině tak později i ve městech. Všichni ten rozdíl dokážeme poznat. Krajina – prostor, kde silněji vnímáme prvky přírody. Město – intenzivně urbanizovaný prostor. Ale rozeznají to i stromy? V dnešní době urputné zástavby a rozsáhlé infrastruktury zcela jistě.

Na letošní jubilejní XV. konferenci, která se bude odehrávat ve dnech 22.-23.8. 2016 v Plzni (a jako tradičně jí bude předcházet národní stromolezecké mistrovstvíse na tuto problematiku zaměříme ze dvou pohledů.

Za prvé z pohledu stromu, protože stromy mají stejné požadavky a potřeby, ať už rostou ve městě nebo mimo něj a za druhé z pohledu člověka, který má na stromy v obou těchto „světech“ různé nároky.

Úvod konference bude věnován praktickým tématům, která přiblíží např. ošetřování starých stromů a přírodě blízké metody, koncepční péči o dřeviny z pohledu správy zeleně nebo důležitost organické hmoty ve městě. Následný tematický útěk do krajiny se zaměří na dřeviny českého venkova a jejich použití, jak můžou a jak ovlivňují dřeviny krajinný ráz a otázky okolo živě diskutované původnosti a nepůvodnosti dřevin. Důležitý, avšak často opomíjený kořenový systém bude zmíněn především z pohledu možných houbových onemocnění a naopak možnosti využití mykorhizy v extrémních prostředí města. Na závěr se dotkneme teoretického významu a role stromu v sídle a krajině nebo sortimentu dřevin snášející extrémní prostředí města i krajiny.

Nachystány jsou i tři praktické workshopy, ve kterých se budete moct seznámit s demonstrací přístrojové metody hodnocení stromů, modelovým příkladem péče a obnovy aleje nebo hmyzími škůdci na dřevinách rozpoznáním jejich projevů a možné nápravy.

Těšit se tradičně můžete i na zahraničního hosta, tentokrát to bude Natalie Marie Gulsrud z univerzity v Copenhagenu, která se bude věnovat hodnotám a benefitům stromu a věkové struktuře stromů ve městě.


PROGRAM  (program s časy ke stažení v PDF)

pondělí 22.8.2016 
(registrace 9:15 - 9:50, přednášky 9:50 - 18:35, společenský večer 20:00)

Blok I. Zaměřeno na stromy    

Význam organické hmoty v urbanizovaném prostředí
prof. Ing. Klement Rejšek, CSc. / LDF MENDELU Brno

Věková struktura stromu ve městě
Natalie Marie Gulsrud, MPA, PhD  / The University of Copenhagen

Ošetřování starých stromů a přírodě blízké metody
Luděk Hojný / Zahrada Harta s.r.o.

Koncepční péče o dřeviny
Ing. Katarína Ruschková  / OŽP Jihlava

Dvě metodiky, jeden strom
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc., doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. / ZF MENDELU Brno 

Blok II.: Útěk z města    

Hodnoty a ekonomické benefity stromu
Natalie Marie Gulsrud, MPA, PhD  / The University of Copenhagen

Stromy a genius loci českého venkova
Ing. Adam Baroš / VÚKOZ Průhonice

Mezi zahradou a lesem: jak je to s kritériem původnosti dřevin?
RNDr. Jiří Sádlo / CSc. BÚ AV ČR

Vliv dřevin na krajinný ráz 
doc. Dr. Ing. Alena Salašová / ZF MENDELU Brno 

úterý 23.8.2016  
(přednášky: 9:00 - 13:30, workshopy: 15:00 - 17:00)

Blok III.: Důležité, ale neviděné    

Parazitické houby na kořenech
Ing. Jiří Rozsypálek / LDF MENDELU Brno

Možnosti využití mykorhizy v extrémním prostředí
Doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc. / BÚ AV ČR 

Stromy 21. století
Ing. Josef Souček

Blok IV.: Jiný pohled    

"Jak to vidí stromy." 
P. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. / Římskokat. akad. farnost Praha 3. lékařská fakulta UK 

Role stromu v sídle 
Ing. arch. Jaroslav Zíma / D3A

Každý strom má své místo
Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. 

„Genový“ sad místních ovocných odrůd Tachova 
RNDr. Miroslav Rolko, Ilona Gonová 

Zdravé stromy pro zítřek
Ing. Šárka Weberová / ALL4TREES s.r.o. 

V. Shrnutí     

Workshopy (nad rámec konference - omezená kapacita pro prvních 120 přihlášených, viz níže):  

Demonstrace přístrojové metody hodnocení stromů
Ing. Luděk Praus, Ph.D. / LDF MENDELU Brno

Hmyzí škůdci na dřevinách - fytopatologie v praxi - TENTO WORKSHOP JE JIŽ KAPACITNĚ NAPLNĚN!!!! 
Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. / VÚHLM

Postupná obnova Borského parku *
Ing. Irena Tolarová, Ing. Petr Kuták / Správa veřejného statku města Plzně

Centrálními okružními sady města Plzně nejen o stromech *
Ing. Lucie Davídková / Správa veřejného statku města Plzně

.

Konferenci bude moderovat: RNDr. Blažena Hušková 
Překladatel zahraniční přednášející: Ing. Luděk Praus, Ph.D. 
Garant programu: Ing. Jiří Šmída
Změny v programu vyhrazeny 


natalie-gulsrud

Zahraniční přednášející Natalie Marie Gulsrud

Natalie Marie Gulsrud je odborná asistentka na univerzitě v Kodani, oddělení geověd a hospodaření s přírodními zdroji, sekce pro krajinářskou architekturu a plánování. Její výzkum se zaměřuje na souvislosti mezi konkurenčními správami zeleně, udržitelnosti měst a role městských ploch zeleně v politice zelené infrastruktury. Konkrétně se Natalie zabývá stanovením priorit městské zeleně a socio-environmentálními důsledky městské "re-naturace". Oblastí zájmu je v tomto smyslu i role obyvatel při plánování zeleně.

Získala doktorát se zaměřením na roli městské zeleně v zelených městech Dánska a okolí pod vedením profesora Cecila Konijnendijka Van Den Bosch.


Cílová skupina:

Správci zeleně, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, arboristé, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, krajinářští architekti a projektanti, učitelé odborného školství, technický dozor investora,  studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy. Dále pro zástupce investorů a pro ty kdo posuzují stromy a navrhují plány péče.


Cena:

Člen SZKT    2250 Kč
Člen SZKT - mimořádný    850 Kč
Člen SZKT - přidružený  2650 Kč
Nečlen    2950 Kč
Nečlen - student   1350 Kč

V ceně je zahrnuto: vstup na konferenci, sborník přednášek, společenský večer s občerstvením (22.8.), coffeebreaky. 

Prihlasit_se_4

POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ - PLZEŇ*


Organizační informace

Přihlášení: Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku. Můžete ji zaslat prostřednictvím internetového formuláře, event. klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. 

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. 

Workshopy jsou pro účastníky konference pořádány nad její rámec. Kapacita je zde omezená pro prvních 120 přihlášených. (Tzn. na 30 účastníků v každém workshopu.) Registrováni budete dle pravidla "kdo dříve přijde". Workshop si vyberte pomocí rolovací nabídky preferovaného tématu s číslem 1. Pokud máte zájem i o další, odrolujte je v preferenci 2 nebo 3 dle vašich dalších přání. Po naplnění jednoho worskhopu budete automaticky přeřazeni na workshop, který jste si vybrali jako následující. Pokud z nejrůznějších důvodů nebudete chtít navštívit ani jedno z témat, nezatrhávejte prosím nic. Po naplnění všech kapacit těm účastníkům konference, kteří se nevešli nikam nevzniká nárok na náhradu.

Ubytování si každý zajišťuje sám podle svých představ ve vlastní režii.  Ubytování si prosím zajistěte včas. Možností je více.: 

* Z důvodu nepředpokládaného omezení ubytovací kapacity v Tachově a jeho okolí v letní sezóně jsme nuceni přesunout konferenci o 60 km vedle do Plzně. Velice se všem tímto omlouváme za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo 257 323 953)