Navigace: Domů Novinky

Novinky

Zpráva ze shromáždění členů Sekce Správa zeleně

Tisk

13.3.2019

Dne 28. února 2019 proběhlo ustavující Shromáždění členů Sekce Správa zeleně. Shromáždění se zúčastnilo 25 členů, kteří se přihlásili do Sekce Správa zeleně. Na Shromáždění bylo mimo jiných bodů programu zvolena sedmičlenná rada Sekce: P. Šimek, J. Forejt, H. Hrdličková, J. Štěpánková, J. Nováková a J. Brůžek, který byl na zasedání rady sekce, která navázala na Shromáždění, zvolen předsedou rady Sekce a J. Caldrová, byla zvolena místopředsedkyní rady Sekce. Všem gratulujeme! Do redakční rady časopisu Zahrada-Park-Krajina byla za Sekci nominována její členka paní J. Daňková. Sekci a její radu nyní čeká práce na Strategickém plánu Sekce z kterého vyplynou cíle a úkoly, kterým se Sekce bude věnovat. Pokud se chcete do této práce zapojit - neváhejte se do Sekce přihlásit! :-) 


 

Shromáždění členů sekce Správa zeleně

Tisk

11.2.2019

První ustavující Shromáždění členů nově vzniklé sekce SZKT „Správa zeleně“ proběhne dne 28. února 2019 od 10.30 hodin v budově sídla kanceláře SZKT, Plzeňská ulice 247/59, Praha 5. Předpokládaný konec Shromáždění je v 15:00 hodin.

Program jednání:

 1. Zahájení a přivítání
 2. Schválení programu Shromáždění členů sekce
 3. Informace o vzniku sekce a další informace o její činnosti vyplývající ze stanov
 4. Volba komisí – návrhové, mandátové
 5. Volba Rady sekce
 6. Vnitřní řád sekce a Strategický plán sekce – úvodní jednání, diskuse
 7. Vzdělávací program pro správu zeleně – úvodní jednání, diskuse
 8. Nominace člena sekce do Redakční rady časopisu Zahrada-Park-Krajina
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Zpráva mandátové komise
 12. Zpráva návrhové komise - návrh, schválení usnesení ze Shromáždění členů sekce
 13. Závěr


 

EVROPSKÝ STROM ROKU

Tisk

Podpořte, prosím, český národní strom v anketě Evropský strom roku 2019.

Lípa svobody z Velkých Opatovic reprezentuje Českou republiku v konkurenci 14 evropských zemí.

Hlasujte na www.evropskystromroku.cz

 

Zpráva z Valné hromady SZKT, z.s. dne 29.11.2018

Tisk

5.12.2018

V rámci programu konference Dny zahradní a krajinářské tvorby proběhla tradičně také Valná hromada, na které proběhly mimo jiné volby do správní rady a revizní komise. Na post člena správní rady a předsedy správní rady rezignoval doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., dále vypršel tříletý mandát Ladislavu Kejhovi, Ing. Janě Pyškové a Petru Vykrutovi. Jako kandidáti na členy správní rady se opět přihlásili Ladislav Kejha a Ing. Jana Pyšková, nově Ing. Alexandra Koutná a Ing. Markéta Pešičková. Všichni čtyři kandidáti byli do správní rady zvoleni. Doplnili tak stávající členy správní rady Ing. Petra Förchtgotta, Ing. Stanislava Fleka a Ing. Katarínu Ruschkovou. Novým předsedou sedmičlenné správní rady byl na následném zasedání nové správní rady zvolen Ladislav Kejha a místopředsedkyní Ing. Katarína Ruschková. V revizní komisi skončil tříletý mandát Aleši Kurzovi, který na tuto funkci znovu kandidoval a byl zvolen. Všem blahopřejeme a těšíme se na spolupráci! Dalšími body programu byly zprávy o hospodaření a činnosti SZKT, z.s. Důležitým bodem bylo také přednesení žádosti o založení nové sekce s názvem Správa zeleně, kterou přednesla garantka pracovní skupiny Ing. Katarína Ruskchová, který byla správní radou pověřena přípravou založení této nové sekce. Valná hromada vznik nové sekce potvrdila. Programová náplň nové sekce Správa zeleně i pravidla jejího fungování budou zveřejněny následně. Valné hromadě byla nadále přednesena žádost o zvolení dvou nových čestných členů a to Ing. Boženy Pacákové-Hošťálkové a Ing. Jiřího Stani. Valná hromada dva nové čestné členy potvrdila. Blahopřejeme! Děkujeme všem členům SZKT, kteří věnovali svůj čas a zúčastnili se Valné hromady!

Oficiální usnesení z Valné hromady


 

Valná hromada SZKT, z.s. 29.11.2018

Tisk

14.11.2018

Vážené členky, Vážení členové a příznivci SZKT,

správní rada jako statutární orgán svolává valnou hromadu Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s. v termínu 29. listopadu 2018, v 16:15 hodin v MDK Elektra v Luhačovicích (Masarykova 950, Luhačovice 763 26). Pozvánka s programem valné hromady je k dispozici  zde .

Toto naše shromáždění je tedy naplánováno v obvyklém termínu a na tradičním místě, při příležitosti každoroční konference „Dny zahradní a krajinářské tvorby". Vstup na valnou hromadu je pro všechny zájemce zdarma.

SZKT je skrze jednání valné hromady řízeno jako demokratická společnost a vaší účastí ovlivňujete chod společnosti a volbami rozhodujete o vašich zástupcích ve správní radě. Letošní rok končí mandát třem členům správní rady a jednomu členu revizní komise a proto vás s radostí přivítáme nejen na valné hromadě, ale uvítáme i doporučení na kolegy, které bychom pro funkci člena správní rady SZKT a revizní komise měli oslovit. Své doporučení zasílejte přímo na kancelář SZKT.

V programu je zařazen i bod o založení nové sekce v rámci SZKT s názvem Sekce SZKT – Správa zeleně. Pokud bude Sekce založena, bude název Sekce zanesen do Stanov SZKT, z. s.. Znění stanov se bude tedy měnit pouze v bodech: 3.1) a 7.4), kde bude přidán název nové sekce. Jiná změna nebude provedena. Stanovy v navrhované změně (označena červeně) zde.

Těšíme se na setkání s vámi v Luhačovicích!

doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. - předseda správní rady

Ladislav Kejha - místopředseda správní rady

Ing. Stanislav Flek - člen správní rady

Ing. Petr Förchtgott - člen správní rady

Ing. Jana Pyšková - členka správní rady

Ing. Katarína Ruschková - členka správní rady

Petr Vykrut - člen správní rady

 

II. setkání Pracovní skupiny Správa zeleně 6.11.2018, Jihlava

Tisk

17.10.2018

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na druhé setkání Pracovní skupiny Správa zeleně - všechny, kteří se již zapojili nebo by se chtěli zapojit do práce v Pracovní skupině (PS) Správa zeleně nebo i jen diskutovat.
Setkání se uskuteční 6. listopadu 2018 (úterý) od 10:00 hod. v Jihlavě, v budově Magistrátu města Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, v zasedací místnosti rady města.
Program jednání:
- příprava na založení sekce Správa zeleně a na její volbu na Valné hromadě SZKT v Luhačovicích (schválení žádosti shromáždění členů o založení sekce, nominace členů do Rady sekce)
- informace ředitele SZKT o dosavadních aktivitách SZKT v oblasti správy zeleně, informace o plánovaných akcích cílených na správu zeleně pro rok 2019
- diskuse o jednotném postupu správců zeleně a orgánů ochrany přírody při ochraně dřevin během stavební činnosti (vystupování vůči investorům, projektantům i zhotovitelům staveb), návaznost na vyhodnocený dotazník - bod č.1
- ostatní příspěvky
Jednání se mohou zúčastnit nejen stávající členové pracovní skupiny, ale i další zájemci, které problematika správy zeleně oslovuje, a to jak z řad členů SZKT, tak i jejich příznivců!
Svoji účast prosím předem potvrďte garantce PS Ing. Kataríně Ruschkové na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , v kopii na kancelář SZKT: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
Těšíme se na Vás!
 

Vyhodnocení dotazníků z konference Strom pro život 2018

Tisk

10.10.2018

Garantka konference Strom pro život - život pro strom 2018; Krátkověké dřeviny - problém nebo výzva? Ing. Šárka Weberová spolu s Ing. Evou Gorolovou vypracovali přehled z odevzdaných dotazníků účastníků letošní konference. Výstup naleznete   zde . 

1. iniciační setkání pracovní skupiny Celoživotní vzdělávání

Tisk

23.8.2018

Dne 19. července 2018 se v sídle SZKT sešla na své první iniciační schůzce Pracovní skupina Celoživotní vzdělávání. Na setkání byli přítomni: Ing. Jitka Trevisan - krajinářská architektka, Paedr. Bc. Daniel Vašková Kasáková - vedoucí ref. ŽP Mesta Sereď, Ing. Pavel Wágner - Arbonet, Ing. Miroslav Ezechel - ČZA Mělník, Blanka Malá - studentka, Martin Straka - student, Ivo Weiss, DiS. - realizátor, Ing. Ondřej Feit - ředitel SZKT. PS si jako své prvotní cíle do dalšího setkání stanovila: komunikaci a spolupráci s ostatními organizacemi s podobným zaměřením jak v ČR tak v zahraničí; aktivně spolupracovat s ostatními pracovními skupinami v SZKT; definovat konkrétní zaměření a cíle pracovní skupiny; zmapovat systém a nabídku vzdělávání v ČR a v SR.

Druhé setkání pracovní skupiny proběhne dne 26.9.2018 od 16:00 v Černošicích - bude navazovat na seminář o bahenních a vodních rostlinách.


 

VÝZVA !POMOZME STROMŮM!

Tisk

9.8.2018

 Výzva Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s. samosprávám měst a obcí : Šiřte prosím výzvu do svého okolí!

Výzva v plném znění  zde .


 

Veletrh GaLaBau klepe na dveře!

Tisk

9.8.2018

Zahrady - krajinářství - zelený design to je GaLaBau. Od 12. září bude podobu čtyř dnů dominovat norimberskému veletržnímu centru zelená barva. Uskuteční se zde již 23 ročník mezinárodního veletrhu GaLaBau, který se zaměřuje na městskou zeleň a veřejné prostory. Přes 1300 vystavovatelů představí kompletní nabídku pro plánování, výstavbu a údržbu zahrad, parků a zelených veřejných prostranství.

Dovolujeme si Vás tímto pozvat k návštěvě veletrhu GaLaBau, v sobotu 15.9.2018 můžete využít námi organizovaný jednodenní zájezd. Autobus vyjíždí v 5:45 hod. z Prahy, o hodinu později je možno přistoupit v Plzni. Návrat do Prahy je plánován na osmou hodinu večer. Cena zájezdu včetně vstupenky činí pro naše členy 450 Kč. Zájemci se mohou hlásit do 27.srpna na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Co vás na GaLaBau čeká? Stěžejní je na veletrhu GaLaBau segment strojů, do kterého spadá přibližně polovina vystavovatelů. Vystavují se stroje pro údržbu a péči o zeleň, stavební stroje a komunální technika. Zhruba 30 procent vystavovatelů nabízí stavební materiály, stromy, rostliny, osivo a 20 procent je věnováno speciálním segmentům, jako je vybavení sportovních a dětských hřišť, městský mobiliář nebo výstavba a údržba golfových hřišť. Katalog vystavovatelů naleznete zde.

Přijeďte se i Vy na veletrh GaLaBau inspirovat a informovat o novinkách, které hýbou zelenou branží. Případné dotazy k veletrhu můžete směřovat na oficiální zastoupení veletržní společnosti v ČR na PROveletrhy s.r.o., www.proveletrhy.cz, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Iniciační schůzka pracovní skupiny CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Tisk

13.7.2018

Dovolujeme si Vás pozvat k 1. setkání pracovní skupiny CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ pod vedením Ing. Jitky Trevisan. Setkání se uskuteční 19. července 2018 v Praze na adrese Plzeňská 247/59, Praha 5 od 16 hodin.

Pro zájemce je připravena komentovaná prohlídka Landscape festivalu Praha 2018 - sraz zájemců je v 14:00 hodin na ostrově Štvanice, Fuchsova kavárna (odkaz na mapu: https://mapy.cz/s/2Qc3O; zastávka tramvaje č. 14 - Štvanice). Prohlídka proběhne za účasti kurátora výstavy Jakuba Heppa (krajinářského architekta). Po prohlídce se zájemci přesunou po vlastní ose na adresu Plzeňská 247/59 (spojení MHD: pak přesun MHD do kanceláře - (tramvají č. 14 ze zastávky Štvanice do zastávky Moráň - zde přestup na tramvaj č. 16 a výstup na zastávce U zvonu). 


 

Odborný seminář NPÚ - Památky zahradního umění, jejich historie a současnost

Tisk

15.6.2018

Národní památkový ústav pořádá zajímavý odborný seminář na téma Prvorepublikové zahradní umění, dne 12. července 2018 v Brně. Podrobnosti v pozvánce  zde .

 

Otevřená soutěž o návrh Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě

Tisk

4.6.2018

Statutární město Jihlava minulý týden vyhlásilo otevřenou soutěž o návrh Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je 10. 8. 2018.

Veškeré soutěžní podklady jsou k dispozici na webu města: https://jihlava.cz/architektonicka-soutez

a rovněž na profilu zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/c3a27e90-d23b-41ed-b4f9-324a9d63895f/zakazka/P18V00000024

 

Projekt Stromy svobody - průběžná zpráva

Tisk

22.5.2018

Nadace partnerství uveřejnila průběžnou zprávu o probíhající kampani projektu Stromy svobody. Zpráva je ke zhlédnutí  zde.

 

Tisková zpráva 18. MČR ve stromolezení Kolín 2018

Tisk
9.5.2018 | Blíží se termín letošního již 18. ročníku Mistrovství ČR ve stromolezení, které se bude konat na Kmochově ostrově v Kolíně. Přečtěte si podrobnosti v tiskové zprávě -  zde.
 

DOTAZNÍK PRO SPRÁVCE ZELENĚ

Tisk
3.5.2018
Nově ustavená pracovní skupina SPRÁVA ZELENĚ organizuje jako svou první aktivitu setkání správců zeleně (14.6.2018 v Jihlavě). Jedním z podkladů k jednání budou výstupy z dotazníku, který jsme pro správce zeleně připravili. Pokud se v této problematice pohybujete, pomozte nám definovat problémy, které je třeba řešit - vyplňte dotazník.

 

Veletrh péče o zeleň GaLaBau 2018 se blíží!

Tisk

20.4.2018

V letošním roce se od 12. do 15. září 2018 opět koná v Norimberku veletrh GaLaBau, který se zaměřuje na péči a údržbu zeleně ve městech. Na veletrhu je prezentována kompletní nabídka pro plánování, výstavbu a péči o zahrady, parky a zeleň, včetně prostoru samostatně věnovanému dětským hřištím.

Rádi bychom vás informovali, že i vy se můžete aktivně zúčastnit jako vystavovatelé. I když se veletrh GaLaBau uskuteční až za pět měsíců, je v tuto chvíli již více než 90% výstavní plochy obsazeno. Z České republiky eviduje pořadatel zatím 13 přihlášek.

Najdou-li se ve vašich řadách zájemci, kteří by se veletrhu chtěli zúčastnit jako vystavovatelé, kontaktujte pro více informací zastoupení v ČR. Ministerstvo zemědělství podporuje účast firem z vybraných oborů na zahraničních veletrzích. Podobné informace k dotačnímu programu 9. H. naleznete zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/mezinarodni-veletrhy-a-vystavy/x9-h-podpora-ucasti-na-mezinarodnich/

Firma PROveletry zajistí pro všechny členy SZKT vstupenky na veletrh zdarma (v hodnotě 30 Euro/osobu). O vstupenky se můžete hlásit na emailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript – do předmětu uveďte heslo „VSTUPENKA GALABAU – SZKT“.

Ve zkratce k veletrhu GaLaBau:

 • má kontraktační charakter, koná se v sudých letech na výstavišti v Norimberku
 • jako jediný zahrnuje kompletní spektrum služeb plánování, výstavby a údržby zelených ploch
 • cílovou skupinou na straně návštěvníků jsou firmy zabývající se touto činností, zahradní architekti, zástupci měst a obcí, atd.
 • vystavovatelé přichází z oborů: stroje na údržbu zelených ploch, stavební stroje, stavební materiály, rostliny, sportovní, dětská a golfová hřiště
 • pravidelně se zde prezentuje přes 1320 vystavovatelů, akci navštíví přes 64000 návštěvníků.

V případě dotazů týkající se veletrhu, kontaktujte zastoupení v ČR, společnost PROveletrhy, paní Naďu Lichte, tel.: 775 663 548, 775 663 700, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


 

HLASUJTE pro nejlepší proměnu roku 2017

Tisk

16.4.2018

Na webových stránkách http://www.cestamipromen.cz/hlasovani můžete hlasovat o nejzdařilejší proměnu historických i novodobých objektů různého charakteru - od zahrady po nádraží, od zastávky po kostel.

V rámci 9. ročníku národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn bylo na Vyšehradě dne 20. května 2017 vystaveno na panelech 97 proměn, které pak putovaly po celé zemi. Proměny přinášejí svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině. Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ-Souznění, z.s.

Nemáte-li svého favorita, o Váš hlas uctivě prosí paní Dagmar Fetterová (čestná členka SZKT), která propaguje zejm. jihomoravské proměny, tentokráte kostel Navštívení Panny Marie v Lomnici u Tišnova. Postup hlasování: na www.cestamipromen.cz/hlasovani  ťuknete do malého puntíku pod obrázky kostela č. 60 a potvrdíte pak do rámečku Hlasovat na konci všech 97 obrázků-proměn. Hlasovat lze i z chytrých mobilů už jen do 30. dubna 2018.  Prosím, podpořte tuto jedinečnou památkou v kouzelném městysi Lomnice u Tišnova! Tamní oranžerie získala i díky Vám loni druhé místo!

Děkujeme za Vaši podporu – SZKT a Dagmar Fetterová


 

NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA SZKT, z.s. 9.1.2018, 16:00 hodin

Tisk

5.12.2017

Vážené členky a členové,

správní rada jako statutární orgán svolává náhradní valnou hromadu Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. v termínu 9. ledna 2018, v 16:00 hodin na adrese: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha 1 - aula v přízemí (POZVÁNKA)

Na rozdíl od předchozích let členské schůze spolků letos již plně podléhají příslušným ustanovením nového Občanského zákoníku (konkrétně se jedná o § 248 až 257). Jelikož na řádné valné hromadě SZKT, z.s. dne 30.11.2017 v Luhačovicích nebylo přítomno dostatečný počet členů, aby byla valná hromada usnášeníschopná, správní rada tímto svolává náhradní valnou hromadu. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Proto znovu zveřejňujeme  návrh úprav stanov , které budou na náhradní valné hromadě projednány. Usnesení může náhradní valná hromada přijmout za účasti libovolného počtu členů.

Věnujte, prosím, stanovám pozornost a neváhejte nám prostřednictvím kanceláře včas sdělit své názory či připomínky. SZKT je skrze jednání valné hromady řízeno jako demokratická společnost a vaší účastí ovlivňujete chod společnosti a  volbami  rozhodujete o vašich zástupcích ve správní radě. Letošní rok končí mandát dvěma členům správní rady a proto vás s radostí přivítáme nejen na náhradní valné hromadě, ale uvítáme i doporučení na kolegy, které bychom pro funkci člena správní rady SZKT měli oslovit. Své doporučení zasílejte přímo na kancelář SZKT. 

Správní rada Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.


 

EAC Newsletter 1/2017

Tisk

10.11.2017 | European Arboricultural Council (EAC) organizace zaštitující certifikaci European Tree Worker a European Tree Technician, zveřejnil svůj letošní Newsletter s přílohou o  činnosti českého chapteru v roce 2016.

 

Výsledky letošního ročníku soutěže PARK ROKU

Tisk
9.10.2017 | Jako partneři SZÚZ v soutěži Park roku 2017 s radostí uvádíme výsledky letošního ročníku. V porotě soutěže zastupovala SZKT, z.s. paní Ing. Jitka Trevisan.

Vítězem soutěže Park roku 2017 se na základě rozhodnutí odborné poroty stala obnova Jiráskových sadů v Litoměřicích. Druhý místem porota ocenila revitalizaci zahrady piaristického kláštera v Příboře. Třetí místo obdržel park Balabenka v Praze 9. Cenu veřejnosti získal díky výsledkům on-line hlasování City Park v Benátkách nad Jizerou. Celý článek zde.

 

Známe výsledky soutěže Zelená stuha ČR 2017

Tisk

26.9.2017 | Dne 25. září 2017 proběhlo slavnostní vyhlášení Zelené stuhy ČR 2017, která je součástí soutěže Venice roku. SZKT, z.s. je jedním ze spoluvyhlašovatelů soutěže a přímo zajišťuje odborně a organizačně část Zelená stuha ČR. Garantem ocenění Zelená stuha ČR je Ministerstvo životního prostředí. V prostorách Senátu Parlamentu ČR si převzali ocenění zástupci všech vítězných obcí v jednotlivých krajích a byli vyhlášeny i první tři nejlepší. 1. místo letos získala obec Poříčí u Litomyšle z Pardubického kraje, jehož starosta František Bartoš získal na další rozvoj obce krom jiného dotaci Ministerstva životního prostředí v hodnotě 700 000 Kč. 2. místo patří městysu Drásov z Jihomoravského kraje a 3. místo obsadila obec Libina z Olomouckého kraje. Všem gratulujeme! Fotografie z ceremoniálu si můžete prohlédnout zde.

 

Výsledky letošního ročníku soutěže Entente Florale Europe již známe!

Tisk

15.9.2017 | Dne 15. září 2017 proběhl závěrečný ceremoniál s předáním cen v soutěži Entente Florale Europe 2017 jehož garantem je Ministerstvo životního prostředí ČR. Zlatou medaili získalo město Brno a stříbrné ocenění si odvezla obec Kostelní Lhota! Oběma sídlům velice gratulujeme k jejich úspěchu! Video z ceremoniálu ze slovinského Podčetrtku můžete shlédnout zde.

 

Pravidla a informace k soutěži s vílou Deniskou

Tisk

1.9.2017 | SZKT, z.s společně s vílou Deniskou vyhlašují soutěž pro děti

Namaluj strom a společně s ním skřítka, který ve stromě bydlí. Vymysli a s pomocí maminky, tatínka nebo sám/sama napiš, jak se skřítek jmenuje.

Inspiraci můžeš najít u kamarádů víly Denisky na www.stromovani.cz

Obrázek může být namalovaný, nakreslený, vytvořený jakoukoli technikou, ovšem tak, aby jej bylo možné zalaminovat a vystavit. Obrázek by neměl mít větší formát než A4 (210 x 297 mm) a musí mít podobu rukodělného díla, ne počítačové grafiky. Oceněno bude nejen výtvarné zpracování, ale také originální nápad a kreativita.

Celý článek...
 

Zástupci mezinárodní soutěže Entente Florale Europe zasedali v Praze

Tisk
Kosteln_Lhota_east_part_2_200

Kostelní Lhota, Foto: Pavel Hrdlička
Wikimedia Commons | Creative Commons BY-SA

17.3.2017 | Ve dnech 17.-19.2. se, tentokrát v Praze, odehrálo každoroční jarní setkání zástupců všech zemí účastnících se soutěže Entente Florale Europe. Letos se tedy jednalo asi o 20 zástupců 9 evropských zemí: Belgie, Česká republika, Irsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Rakousko a Slovinsko. Českou republiku, potažmo organizaci SZKT, která soutěž u nás zaštiťuje, zastupovali Inka Truxová a Jaroslav Brzák. (Více o jednotlivých soutěžních obcích naleznete na stránkách http://www.entente-florale.eu.) Česká republika pro tento ročník vysílá do soutěže město Brno a obec Kostelní Lhotu (okres Nymburk), která vyhrála nominační soutěž Zelenou stuhu ČR v rámci Vesnice roku. Obě sídla se již v tuto chvíli na příjezd evropské komise pilně připravují.

Celý článek...
 

EAC vydala newsletter za rok 2016

Tisk

logo_eac_mensi17.3.2017 | European Arboriculture Council (EAC) vydala svůj každoroční newsletter. Stáhnout si ho můžete na jejich stránkách zde.: http://www.eac-arboriculture.com/eac-newsletter-2016-final.pdfx?forced=false

EAC je organizace se sídlem v Německu, která pořádá evropskou certifikaci ETW (European Tree Walker). Certifikaci v České republice organizuje Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu již od roku 2001.

 

Jednání správní rady 28.2.2017

Tisk

SZKT-logo-na-stred-20017.3.2017 | Dne 28.2.2017 se sešla správní rada k letos druhému společnému jednání tentokrát ve složení: Správní rada: Přemysl Krejčiřík, Ladislav Kejha, Petr Förchtgott, Jana Pyšková, Petr Vykrut  Omluveni členové správní rady: Jana Caldrová, Stanislav Flek, Rada SPoD-ISA: Ladislav Kejha, Jiří Skotnica, Rada ČAKA: Jana Pyšková, Revizní komise  Aleš Kurz, Hana Pollertová, Redakční rada: Petr Vykrut, Petr Förchtgott, Kancelář:  Karolína Lhotská, Světlana Vávrová, Lucie Pančíková, Host:  Jaroslav Brzák

Konference Strom pro život - život pro strom 2017 (21.-22.8.2017) Praha Na programu spolupracuje Jiří Rozsypálek a Luděk Praus, oba z MZLU v Brně. Program má skoro již finální podobu, těšte se, během měsíce ho zveřejníme.

Celý článek...
 

Úprava pravidel pro získání recertifikace ETW v platnosti od roku 2017

Tisk

logo_eac_mensi16.2. 2017 | Německá organizace European Arboricultural Council (EAC), která certifikaci ETW zaštiťuje, určila nové pravidlo o průběžném vzdělávání certifikovaných s platností od roku 2017.

Valná hromada EAC (zástupci 17 evropských zemí, které pořádají certifikaci ETW a jsou členy EAC) v roce 2016 rozhodla, že novým požadavkem pro recertifikaci ETW bude prokázání účasti na seminářích, workshopech nebo kurzech (s tématy, které souvisejí s profesí arboristy - stromolezce) o celkové délce trvání 30 hodin během tří let. Ne tedy pouze "3 semináře" jako dosud. 

Celý článek...
 

SZKT hledá pracovníka/pracovnici na pozici "vedoucí kanceláře"

Tisk

vyberove_rizeni_20010.2.2017 | Jak jste si již na facebooku někteří mohli všimnout, Světlana Vávrová se rozhodla posunout se zase o kousek dál a tak bude po devíti letech odcházet ze své pozice v SZKT. Hledáme tedy v tuto chvíli novou pracovnici/nového pracovníka, která/ý by nastoupil/a na pozici vedoucí/ho kanceláře SZKT. Je to příležitost pro organizačně zdatnou kolegyni či kolegu s pozitivním vztahem k našemu oboru v jeho plné šíři. Nabízí možnost profesního růstu v kontaktu s mnoha odborníky českými i zahraničními. Jedná se o práci v příjemném prostředí ve spolupráci s dynamickým týmem a mnoha dobrovolníky.

Celý článek...
 

Stále hledáme garanta MČR ve stromolezení 2017 v Praze

Tisk

P1330057-3002.2.2017 | Letošní ročník se bude konat v Praze 4 v parku Jezerka dne 19. srpna 2017. Jak jsme psali již dříve garantka posledních dvou ročníků závodů Klára Šponarová se rozhodla již další závody neorganizovat. V návaznosti na její odchod proto nyní vyzýváme všechny  kolegy, kteří si myslí, že by je práce garanta závodů těšila a že by dokázali dále rozvíjet potenciál této významné události, aby kontaktovali kancelář SZKT z.s. na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 724 900 597 a nebo někoho z rady Sekce péče o dřeviny (kontakty naleznete na našich webových stránkách).

Celý článek...
 

SZKT aktualizuje strategický plán

Tisk

rozcestnik-1865307_vetsi2-2002.2.2017 | 9. března 2017 v Brně proběhne další jednání o novém strategickém plánu SZKT. Tento podrobně nastíní ideální vývoj SZKT a jednotlivé dílčí kroky na další dva roky. Na jednání budou přítomní členové správní rady SZKT a členové pracovní skupiny pro strategický plán SZKT, kteří materiály pro další jednání připravili.

Celý článek...
 

Soutěž v oblasti ekologického zahradničení

Tisk
DSC04881-foto_Petra_Loffelmannov-3002.2.2017 | Sekce SZKT Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA) vás vyzývá k přihlášení vašich projektů do mezinárodní soutěže, na které se podílí partnerská organizace IFLA Europe.

Nejzajímavější projekty v oblasti ekologického zahradničeníz celé Evropy ocení Evropská cena pro ekologické zahradnictví 2017.

Celý článek...
 

Setkání certifikačních supervizorů EAC letos proběhlo v Průhonicích

Tisk

EAC_supervisoi_v_novch_vstranch_vestch_a_pilbch-3002.2.2017 | V České republice v Průhonicích se od 18. do 19. listopadu 2016 konalo setkání dvaceti pěti aktivních supervizorů, dvou co-supervisorů, několika členů předsedající komise Executive Committee (EC), dalších hostů a přednášejích. Setkání organizovala certifikační pracovní skupina Certification and Quality Management (CQM) vedená panem Christianem Nellenem z Německa a Glenem Readem z Norska ve spolupráci s prezidentem EAC a zároveň též supervizorem Josefem Grábnerem z České republiky.

Celý článek...
 

Spolupráce české a slovenské SZKT

Tisk

szkt-slovensko-trendy-upravy18.1.2017 | Během akce Trendy 2017 zástupci obou správních rad využili své přítomnosti a sešli se na předem domluveném jednání, kde si odsouhlasili následující body podporující spolupráci deklarovanou smlouvou, která byla podepsaná již před několika lety. Za českou stranu se jednání zúčastnili místopředseda Ladislav Kejha, Jana Pyšková, Petr Förchtgott, Hana Pollertová a Světlana Vávrová, za Slovensko to byly Mária Parráková, členka správní rady, Libuše Murínová, místopředsedkyně slovenské SZKT.

Celý článek...
 

Klára Šponarová ukončila působení v radě Sekce péče o dřeviny

Tisk


sponarova_klara17.1.2017 | Klára v radě Sekce péče o dřeviny-ISA působila tři roky. V roce 2016 jí skončil mandát a rozhodla se ho už neobnovovat. Svou prací pomohla organizaci SZKT posunout zase kousek dál, díky ní se výborně povedly dva ročníky závodů, kterým nastavila novou laťku. Přímo během jednáních na radě si jí kolegové cenili pro její osobitý pohled na projednávaná témata, kterým jednání vždy významně posunula.

Velice Kláře tímto děkujeme a přejeme jí hodně štěstí a úspěchů v jejím dalším osobním  i profesním životě.                       

 

Jednání správní rady 11.1.2017

Tisk

18.1.2017 | Správní rada se letos poprvé setkala dne 11.1.2017 ve složení: Správní rada: P. Krejčiřík, L. Kejha, P. Förchtgott, J. Pyšková, P. Vykrut,  J. Caldrová, S. Flek; Rada sekce SPoD-ISA: L. Kejha, Rada sekce ČAKA:  J. Pyšková; Revizní komise: A. Kurz, H. Pollertová; Redakční rada: P. Förchtgott, P. Vykrut; Kancelář: S. Vávrová, K. Lhotská, L. Pančíková; Host: D. Hora

Celý článek...
 

Ohodnocení našich akcí v systému celoživotního vzdělávání ČKA

Tisk
3.1.2017 | Všechny naše akce průběžně zařazujeme do výše zmíněného systému a jsou obodovány.  Zde můžete nalézt přehled za rok 2016, jak uskutečněných, tak plánovaných akcí. Nejbližší obodovanou akcí je odborná konference Dny zahradní a krajinářské tvorby (podrobnosti zde).
Autorizovaní krajinářští architekti, kteří mají zájem o potvrzení obodovaných akcí do svých formulářů nás mohou kontaktovat na e-mailu:   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
 

Hledáme garanta Mistrovství ČR ve stromolezení 2017

Tisk
klara_sponarova

Stromolezecké závody se letos opět povedly a možná jste se o tom sami na vlastní oči v Tachově přesvědčili. :-)  Garantka závodů Klára Šponarová a hlavní rozhodčí Tomáš Hupač udělali velký kus výborné práce. Letos to byli už jejich druhé společné závody v roli hlavních organizátorů. Oba ročníky dopadly velmi dobře a osobně si moc vážím času a energie, které závodům věnovali. Klára se však rozhodla už další závody neorganizovat a v roli garanta končí. Proto jí chci touto formou ještě jednou poděkovat. Pevně věřím, že i jí tato náročná práce přinesla radost, stejně jako rozhodčím, dobrovolníkům a dalším lidem, kteří se pravidelně na přípravě závodů podílí a samozřejmě samotným závodníkům - stromolezcům. Myslím si, že laťku profesionality závodů posunula k radosti nám všem zase o kousíček výš. 

Celý článek...
 

Přemysl Krejčiřík se stal novým předsedou správní rady a další informace z voleb

Tisk

krejcirik-2009.12.2016 

Novým předsedou správní rady SZKT se stal Přemysl Krejčiřík

Předsedu mezi sebou volí členové správní rady, které před tím zvolila valná hromada společnosti.

Správní rada zasedla ještě týž den, který proběhla valná hromada (1.12.2016) a vzhledem k vývoji voleb, kdy ze správní rady odstoupil dosavadní předseda Josef Souček, zde v zájmu zajištění kontinuity chodu SZKT volili předsedu nového. Za předsedu Správní rady SZKT byl tedy hlasy všech přítomných zvolen Přemysl Krejčiřík, který dosud figuroval na postu místopředsedy a do funkce místopředsedy byl nově a také jednomyslně zvolen Ladislav Kejha.

Celý článek...
 

Josef Souček ukončil své aktivní působení v čele SZKT

Tisk

Soucek_Pejchal-2009.12.2016 | Na valné hromadě Společnosti, konané 1. prosince v Luhačovicích,odstoupil z funkce předsedy SZKT a předčasně ukončil své působení i ve správní radě Josef Souček. Za jeho činnost pro Společnost mu patří veliké poděkování.

Aktivně začal v SZKT působit jako člen redakční rady časopisu Zahrada-Park-Krajina na začátku roku 2012, kde působil dva roky. Koncem roku 2012 byl již zvolen také do správní rady, kde ihned začal pracovat jako místopředseda a pomáhal tak tehdejšímu předsedovi Davidovi Horovi. Tento tandem pomohl překonat jedno z nejsložitějších období činnosti SZKT.

Celý článek...
 

Aktualizace stanov SZKT 2016 a Změna výše členství mimořádných členů SZKT a studentů SZKT

Tisk

9.12.2016 | Nově upravené stanovy si můžete prohlédnout na webu SZKT. Jsou výsledkem několikaměsíční práce, kterou odvedla skupina členů SZKT a přizvaných odborníků zvenčí. Celou proměnu vedl advokát Jan Valtr, který byl velmi dobrým poradcem s výhodou nezaujatého postoje a odstupu. Impulsem pro změnu stanov, které byly naposledy aktualizovány v roce 2014, byla změna občanského zákoníku, která úpravu stanov pro neziskové organizace zahrnuje.

Celý článek...
 

Nový program OPŽP prioritní osa 4

Tisk

1.11.2016 | Vážené členky, vážení členové SZKT,

správní rada Společnosti si je plně vědoma vážnosti situace týkající se nového programu OPŽP (prioritní OSA 4, ochrana a péče o přírodu a krajinu pro specifické cíle 4.3 a 4.4). Postupně monitorujeme různé nedostatky programu které způsobují fakt že dosud není v novém období vůbec čerpáno. Objevuje se i celá řada stížností na proces podání žádostí a jejich následné posouzení. V rámci SZKT existuje již od roku 2014 pracovní skupina ceníky a standarty která se zabývá shromažďováním připomínek a snahou o jejich vypořádání.

Celý článek...
 

Hlasujte pro nejlepší proměnu roku 2016

Tisk

Na webových stránkách http://www.cestamipromen.cz/hlasovani můžete hlasovat o nejzdařilejší proměnu historických i novodobých objektů různého charakteru - od zahrady po nádraží, od zastávky po kostel.

Celý článek...
 

VÝZVA - výstava Současná krajinářská architektura visegrádských zemí 2015

Tisk

1) Přihlaste své dílo nebo upozorněte na díla svých kolegů  

Vyzýváme Vás k přihlášení vašich projektů – ať už jste autory, investory či realizátory. Chceme představit kvalitní českou krajinářskou architekturu v co největší šíři. Hledáme díla, která se vyznačují citem a ohledem k místu, komunitě a krajině. Přepokládáme, že mezi přihlášenými díly se objeví parky, náměstí, veřejná prostranství či jiná urbanistická díla, úpravy části volné krajiny, výtvarné instalace v krajině či zajímavá inženýrská díla zvláště citlivá ke krajině.  Uvedená díla by neměla být realizována dříve než před 5 lety. 

TERMÍN odevzdání podkladů:  15. ZÁŘÍ 2015

Celý článek...
 

Výzva - postersession v rámci konference Dny ZKT 2015

Tisk

Od 1.8.2015 je otevřena výzva k podání nabídek abstraktů Vašich posterů pro konferenci Dny zahradní a krajinářské tvorby 2015 (2.-4.12.2015, Luhačovice).  Zdaleka ne všechny zajímavé počiny se vejdou mezi přednášky do programu a toto je prostor jak je zveřejnit jinak.

Postersession bude cca hodinovou součástí programu konference, kdy budou během tohoto času u svých posterů moci stát jejich tvůrci a budou mít tak možnost zájemcům ke svému posteru povědět více.

Celý článek...
 

CD z přednášek "Partnerské sítě" jsou dostupná na našich akcích

Tisk

CD, na kterých jsou uvedené PowerPointové prezentace v PDF z dvouletého projektu Partnerské sítě jsou nyní k dispozici u nás v kanceláři. Dojít si pro ně můžete osobně nebo je za poštovné pošleme. Je možné se také domluvit, rádi vám je přineseme na některou z našich akcí, kterou pořádáme. Kontaktujte nás na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Obsahy jednotlivých CD naleznete v přehledném seznamu níže.

Celý článek...
 

Výzva garantům programu konference Dny zahradní a krajinářské tvorby

Tisk

foto_elektraPřejete si, aby byla letošní konference Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, kterou pořádáme každý rok v Luhačovicích taková, jakou byste ji chtěli mít právě vy? Máte skvělou příležitost! Konference Dny zahradní a krajinářské tvorby je letos naplánována na 2.-3.12.2015.

Noví lidé se svěžími nápady

Rádi bychom, aby se organizací zabývali noví lidé se svěžími nápady. Víme, že mezi členy a příznivci je řada lidí se znalostí oboru a dobrými myšlenkami, a proto hledáme nového garanta. Nemusíte se obávat, že nemáte žádné zkušenosti – jde o dobré nápady a chuť to zkusit!

Celý článek...
 

LANDSCAPE ODYSSEY - výzva prezentaci českých děl krajinářské architektury na mezinárodní výstavě (do 19.2.)

Tisk

Naše maďarská kolegyně Gyöngyvér Szabó, Vice Presidentka, International Affairs, IFLA Europedelegat, Magyar Tájépítészek Szövetsége, Hungarian Association ofLandscape Architects se obrátila na Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) s nabídkou možnosti připojit skrze SZKT Českou republiku k výstavě děl zahradní a krajinářské tvorby LANDSCAPE ODYSSEY 2010-2015. Jsme touto nabídkou velice potěšeni, a dovolujeme si Vás proto vyzvat k účasti. 

Celý článek...
 

VÝSLEDKY VOLEB A ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY

Tisk

Volební mandát skončil dvěma členům správní rady Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) Davidovi Horovi, který zastával funkci předsedy SZKT a dále Pavlovi Šimkovi a také jedné člence revizní komise Taťáně Hajdové. Všem tímto velice děkujeme za jejich vytrvalé úsilí a snahu jež obětavě věnovali obnově a stabilizaci Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Zejména potom děkujeme panu předsedovi za dlouholetou práci pro SZKT bez níž by některá období života Společnosti byla nemyslitelná.

 • Na Valné hromadě dne 4.12.2014 (Luhačovice) proběhla volba nových členů správní rady. Zvoleni  byli Jana Caldrová, vedoucí oddělení správy zeleně ÚMČ Praha 3 a dále Přemysl Krejčiřík, autorizovaný krajinářský architekt, pedagog na ZF MENDELU v Lednici
 • Dále během Valné hromady byla zvolena nová členka revizní komise Hana Pollertová.
 • Předsedou Spravni rady byl na zasedani správní rady SZKT dne 11.12.2014 v Praze zvolen Josef Souček a místopředsedkyní se stala Jana Pyšková.

 Zpráva z valné hromady (PDF)

 Nove schválené stanovy

 

NOVÝ TYP ČLENSTVÍ SZKT PRO STUDENTY

Tisk

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu na své poslední valné hromadě (4.12.2014) schválila nový typ členství určené pro studenty.

Dle schválených stanov je toto členství určeno pro studenty řádného denního studia odborně zaměřeného na obor zahradní a krajinářská tvorba nebo obor příbuzný a to ve věku od 18 do 26 let. Studenti tímto typem členství získají možnost zvýhodněné sazby vložného na všech akcích pořádaných společností a předplatné časopisu Zahrada-park-krajina. Členové SZKT - kategorie "student" mají dle stanov také právo podílet se na chodu společnosti možností volit do orgánů SZKT, být voleni do orgánů SZKT a hlasovat o usneseních.

Tyto výhody získají studenti za symbolický roční poplatek 100,- Kč. 

Přihlásit se můžete vyplněním a zasláním přihlášky: 

http://www.szkt.cz/clenstvi-v-szkt-a-v-sekcich/index.php

 

Výsledky slosování Dotazník Zdravé stromy pro zítřek

Tisk

Děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas a vyplnili dotazník k tématu projektu Zdravé stromy. Ze zaslaných vyplněných dotazníků bylo vylosováno celkem sedm zúčastněných, kteří obdrží následující odměny: 2 x vstup na klasický jednodenní seminář dle vlastního výběru, které SZKT pořádá a 5 x odborná kniha Jihočeské zahrady a parky, které SZKT vydala. 

Vylosovaní účastníci, kteří obdrží knihu Jihočeské zahrady:

Lucie Gažáková

Jana Krčilová

Eva Králová

Zuzana Sáňková

Pavel Jeřábek

Vylosovaní účastníci, kteří si vyberou účast na jednom klasickém jednodenním semináři:

Jiří Hemza

Karel Kovalčík

Děkujeme!

Za tým SZKT
Světlana Vávrová

 

Vyhrajte vstup na seminář - Dotazník Zdravé stromy pro zítřek - (do 20.11.2014)

Tisk

Níže naleznete odkaz na dotazník ohledně projektu Zdravé stromy pro zítřek, který organizujeme společně s Nadací Partnerství a Lesnickou a dřevařskou fakultou MENDELU v Brně. Prosíme o spolupráci zejména pracovníky státní správy a samosprávy nebo ty, kteří mají s touto oblastí jinou pracovní či osobní zkušenost. Věnujte nám prosím několik minut času a odpovězte na osm krátkých otázek. Žádáme v této souvislosti o grantovou podporu pro vzdělávání a Vaše odpovědi nám mohou pomoci možnosti dalšího vzdělávání pro Vás zlepšit.

FORMULÁŘ K VYPLNĚNÍ:

http://goo.gl/forms/aaDWUYgjLl

Všechny odpovědi se dostanou do slosování o 2 x vstup na klasický jednodenní seminář dle vlastního výběru, které SZKT pořádá a 5 x odborná kniha Jihočeské zahrady a parky, které SZKT vydala. (Slosování proběhne do konce listopadu 2014 a výsledky budou uveřejněny na webových stránkách SZKT.)

Konečné datum pro vyplnění dotazníku: do 20.11.2014

Děkujeme!

Za tým SZKT
Světlana Vávrová

 

Soutěž venkovských obcí „Zelená stuha České republiky“ zná letošního vítěze

Tisk

Tisková zpráva,

V Praze, 23.9.2014

Vítězem soutěže venkovských obcí Zelená stuha České republiky, soutěže navazující na vesnici roku, se v roce 2014 stala obec Modrá, ve Zlínském kraji. Na druhém místě se pak umístila obec Slavkov z Moravskoslezského kraje, a na třetím místě

Celý článek...
 

Zahradní turistika na Česko-rakouském pomezí

Tisk

1.8.2014 | Projekt Zahradní turistika prezentuje široké veřejnosti zahrady a parky srozumitelným způsobem. Pro návštěvníky jsou připraveny základní informace o zahradách, parcích a veřejných prostorech ve městech. Ve vybraných objektech je dostupný tištěný a elektronický průvodce. V zámeckém parku v Lednici a Buchlovicích je připraven vyškolený průvodce parkem. V ukázkových přírodních zahradách je možné si prohlídku objednat. Představujeme zahrady s jejich příběhy a tajemstvími. Běžný návštěvník prochází zahradou, ale netuší co se skrývá v zeleni. Jsou to málem zapomenuté příběhy lidí, staveb, ale i jednotlivých stromů i květin.

Celý článek...
 

Problematika kácení standard A02 005 a Workshop Řez stromů ke standardu: A 02 002

Tisk

Vážení,

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně pořádá 19.5.2014 seminář zaměřený na problematiku kácení dřevin v mimolesním prostředí. Účelem semináře je získat přehled o současné situaci v oblasti kácení stromů z pohledu používaných technologií. Výstupy ze semináře budou podkladem ke zpracování standardu A02 005 - Kácení stromů.

Celý článek...
 

Přivítejte zahradní sezónu na FOR GARDEN

Tisk

Pokud je Vaším koníčkem zahrada, určitě znáte jarní hon na zahradní potřeby, při kterém musíte objet několik zahradních center, hobby marketů a specializovaných obchodů, než seženete vše potřebné. Zkuste to jinak! Přijďte se podívat na veletrh FOR GARDEN 2014, kde najdete vše pro zahradu na jednom místě a za jedinečné ceny.

Celý článek...
 

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD 2014

Tisk

Vážení přátelé zahrada a parků,

v roce 2014 bude 14. a 15. června pořádán již pátý ročník akce Víkend otevřených zahrad. V roce 2012 se víkendu aktivně zúčastnilo 69 zahrad, což je dvojnásobek oproti předchozímu roku. Akci i přes déšť navštívilo přes 3900 lidí. V roce 2013 se již zúčastnilo 103 zahrad a 7500 návštěvníků. To je krásný výsledek a je to i Vaší zásluhou. Za což děkujeme. 

Celý článek...
 

Dolní Břežany získaly ocenění v mezinárodní soutěži Kvetoucí sídla Evropy

Tisk

Dolní Břežany uspěly v konkurenci jedenácti evropských zemí a získaly stříbrnou medaili a speciální ocenění v soutěži Kvetoucí sídla Evropy – Entente Florale Europe 2013.

V pátek 27. září 2013 byly v belgickém přístavním městečku Niuewpoort, při slavnostním ceremoniálu, vyhlášeny výsledky letošního ročníku významné mezinárodní soutěže Entente Florale Europe. Obec Dolní Břežany byla jediným reprezentantem České republiky. Dolní Břežany získaly stříbrnou medaili a speciální ocenění za vynikající veřejnou zeleň, které bylo uděleno projektu - Keltský park (veřejný prostor, který se nachází v centru obce).

Celý článek...
 

EAC zvedla ceny za certifikáty Evropský arborista

Tisk

Nové certifikáty, recertifikace, či duplikáty certifikátů Evropský arborista ETW (European Tree Worker) budou nyní dražší. Cena recertifikace či duplikátů certifikátu je nyní 3 200 Kč a je reakcí na zvýšení poplatků za vystavení dokumentů, které se odvádějí oficiálnímu pořadateli těchto certifikací tedy Evropské arboristické radě (European Arboricultural Council, EAC).

 

Jiří Voda se stal mistrem

Tisk

Aigen_portrety_i

Jiří Voda se stal mistrem Rakouského stromolezeckého šampionátu (28.-30. 6. 2013, zámek Aigen v Salzburgu) a Šimon Zbožínek zde obsadil osmé místo! Oběma děkujeme za nádhernou reprezentaci České republiky a přejeme jim v profesní i závodní kariéře mnoho dalších úspěchů.

 
 

Vesnice Středočeského kraje roku 2013 - slavnostní vyhlášení

Tisk

Obec Čistá, vyhlašovatelé soutěže a krajská hodnotitelská komise si vás dovolují pozvat na slavnostní vyhlášení a předávání ocenění v rámci krajského kola soutěže a udělení titulu Vesnice Středočeského kraje roku 2013.

Akce se koná v sobotu 13. 7. 2013 od 14.00 hodin v kulturním domě v obci Čistá u Rakovníka.
Prezence pozvaných hostů je od 13 hodin

Více informací na letáčku ke stažení.

 

Popis stanovišť hodnotitelského okruhu

Tisk
 Harmonogram ke stažení v anglicekém jazyce. V češtině bohužel není.
 

VÝBĚR PROJEKTŮ PRO VÝSTAVU Z GRANTU V4 JE UKONČEN!!!

Tisk

Zpráva o průběhu výběru projektů pro Výstavu současné krajinářské architektury Visegrádských zemí 2013

Dovolte, abych Vám napsala pár slov o výsledcích práce Přípravného výboru a Výběrové komise pro Výstavu Současná krajinářská architektura Visegrádských zemí 2013.

Iniciátorem akce je Polská národní skupina krajinářských architektů- Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu.

Za Českou republiku je partnerem Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu o.s. Dalšími partnery jsou naši kolegové ze Slovenska a Maďarska.

Celý článek...
 

DOBRÉ PŘÍKLADY V PÉČI O KULTURNÍ KRAJINU

Tisk

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop pořádaný ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou  s názvem - Dobré příklady v péči o kulturní krajinu, který se koná 24. 1. 2013 od 10.00 hodin.

PROGRAM WORKSHOPU:

Celý článek...
 

Informace z posledního setkání Platformy ZELEŇ PRO OBCE - KVALITA PRO OBČANA...

Tisk
01_Renesann_radnice_web Kana_Chlapec_s_rybou_web Brno_P9220023_svisle_web Litomysl_web 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zdravíme Vás spolu s kolegyněmi a kolegou z Plzně a Uherského Brodu a dovolujeme si s odstupem času v krátkosti shrnout, co přineslo poslední setkání členů i nečlenů platformy Zeleň pro obce – kvalita pro občana. Setkání bylo tentokrát dvoudenní, hlavním tématem byla péče o zeleň v širších souvislostech. K programu bylo zajištěno několik tematických přednášek:

Celý článek...
 

UVÍTÁME VAŠI SPOLUPRÁCI ČI PODPORU NAŠÍ ČINNOSTI, JSME OTEVŘENI VŠEM!

Tisk

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu je občanským sdružením odborníků - profesionálů v oboru sadovnictví a krajinářství (zahradní a krajinářská tvorba). 

kosatce Dolni_Brezany_web zamecky_francouzsky_park Brno_P5160372_web

Celý článek...
 

VÝZVA K ZASÍLÁNÍ NOVÝCH TÉMAT !

Tisk

Rádi bychom v souvislosti s přípravou na vzdělávací program společnosti v následujících dvou letech  všechny naše členy i příznivce a fanoušky SZKT vyzvali k zasílání tipů na nová zajímavá témata, která by si přáli diskutovat, přednášet a více se s nimi zabývat.

Celý článek...
 

HLEDÁME ZAJÍMAVÉ PROJEKTY KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY!

Tisk

plansza05_kopiaSoučasná krajinářská architektura ve Visegrádských zemích - Contemporary landscape architecture in Visegrad countries

V květnu 2012 se v Praze uskutečnilo setkání východoevropských krajinářských architektů (East European Landscape Architects´Workshop), které bylo velmi úspěšné. Zúčastnění si uvědomili nutnost spolupráce a setkávání, výměny názorů. Jedním z výstupů tohoto setkání se stala myšlenka uspořádat společnou putovní výstavu nejlepších realizací projektů krajinářské architektury. Cílem je prezentovat naši profesi, důležitost její účasti v tvorbě veřejných prostranství a životního prostředí obecně. Visegrádský fond naší žádosti vyhověl, takže myšlenka je dnes finančně podpořena Visegrádským fondem (International Visegrad Fund, www.visegradfund.org).

Celý článek...
 

PRVNÍ AKCE Z GRANTU PARTNERSKÉ SÍTĚ PRO ZAHRADNÍ ARCHITEKTURU

Tisk

 OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz

Srdečně zveme na první dvě akce, pořádané v rámci Projektu „Partnerské sítě pro zahradní architekturu“.

Celý článek...
 

PARTNERSKY JSME SE ZAPOJILI DO PROJEKTU HRAZENÉHO Z OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST!

Tisk

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz

Projekt „Partnerské sítě pro zahradní architekturu“ pod patronací Mendelovy univerzity   započal.

Projekt hrazený z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost si klade celou řadu cílů v rámci rozvoje lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky. Žadatelem grantu je Mendelova univerzita v Brně a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) je jedním z partnerů  projektu.

Celý článek...
 

ZÁVĚRY VALNÉ HROMADY ZE DNE 22.11.2012

Tisk

Valna_hromada_2012_webV rámci konference Dny zahradní a krajinářské tvorby v Luhačovicích proběhla dne 22.11. v odpoledních hodinách valná hromada společnosti.

Celý článek...
 

Důvody, proč se zúčastnit konference Dny zahradní a krajinářské tvorby

Tisk
 lupina_web inspirace_ZAHRADA_web vnitroblok_Anglie Dolni_Brezany_web

Vážení kolegové,

konference Dny zahradní a krajinářské tvorby pořádané naší Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu se blíží. Program je pravděpodobně ve finální podobě, přestože jako každý rok až dosud docházelo ke změnám a úpravám.   

Celý článek...
 

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI PRO ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKOU TVORBU

Tisk
Dovolujeme si vás pozvat na Valnou hromadu Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.,která 
se uskuteční v rámci konference Dny zahradní a krajinářské tvorby, dne 22.11.2012. Zahájení je
naplánováno zhruba od od 17.30 hodin a plánovaný čas ukončení 19.30 hod.
Celý článek...
 

PARK ROKU 2012

Tisk
VozovnaJako malou ochutnávku článku uvedeného ve třetím čísle našeho časopisu Zahrada-park-krajina zde uveřejňujeme fotografickou galerii obnoveného vnitrobloku Za Žižkovskou vozovnou v Praze 3. Tato realizace získala 1.místo v letošní soutěži Park roku 2012.
Celý článek...
 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO KULTURNÍ KRAJINU

Tisk

Nová iniciativa, působící pod naší společností

Zajímá-li vás problematika krajiny v koncepci uspořádání a  výměna zkušeností v oblasti péče o krajinu, připojte se k nám!

Celý článek...
 

VYHODNOCENÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE ROZKVETLÉ KNIHOVNY

Tisk

Karlovy_Vary_KK_1_webFotografická soutěž ROZKVETLÁ KNIHOVNA

ve veřejných knihovnách ČR proběhla v letošním srpnu fotografická soutěž s názvem Rozkvetlá knihovna, jejím hlavním cílem je podnítit zájem o vytváření kultivovaného prostředí v knihovnách a jejich okolí. Organizátoři spolu s účastníky měli jako cíl  soutěže hledat často nenápadnou krásu knihoven ve veřejném prostoru, kterou lze zachytit obrazem a stručným komentářem.

Celý článek...
 

ZMĚNA KORESPONDEČNÍ ADRESY SZKT

Tisk

Vážené členky, vážení členové, příznivci,

s platností od 3.8.2012 dochází ke změně naší korespondenční adresy na následující:

PLZEŇSKÁ 247/59, 150 00 PRAHA 5 – KOŠÍŘE.

Veškeré písemnosti zasílejte, prosím, od uvedeného data pouze na tuto adresu. Stará adresa nadále platí jako sídlo společnosti a fakturační adresa a to až do změny odsouhlasené valnou hromadou.Po přestěhování nadále zůstane v platnosti pevná linka 257 323 953.

 

DRUHÉ SETKÁNÍ PLATFORMY "ZELEŇ PRO OBCE - KVALITA PRO OBČANA

Tisk

Foto_021-web1Srdečně Vás zveme na druhé pracovní setkání platformy správy zeleně ZELEŇ PRO OBCE – KVALITA PRO OBČANA. Schůzka se uskuteční  ve dnech 2.-3.10.2012 v sněmovním sále radnice města Plzně, nám. Republiky č. 1, Plzeň. Bližší časový harmonogram a program jednání zašleme v předstihu.

Celý článek...
 

MĚSTEM STROMŮ SE STALA MČ PRAHA 10

Tisk

Porota Nadace Partnerství již vybrala vítěze soutěže Město stromů.  V Městské části Praha 10 tak od října propukne roční kampaň věnovaná stromům a péči o městskou zeleň se zapojením veřejnosti. Vítězné město získá i zahradnickou realizace v hodnotě 100 tisíc Kč od firmy Garpen a přednostní právo účastnit se prestižního evropského klání Evropská kvetoucí sídla (Entente Florale Europe, EFE).

 TZ_Mestem_stromu_bude_Praha_10.pdf

 

Aktualizace údajů a nové info pro členy SZKT a sekcí

Tisk
Vážené členky, vážení členové Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a jejích sekcí,

děkujeme Vám za Vaši přízeň a podporu. V rámci zlepšování našich služeb a snaze lépe reagovat na vaše potřeby bychom s Vaší pomocí rádi aktualizovali členskou databázi. Stávajícímu materiálu chybí některé důležité údaje a je již z dnešního pohledu nedostatečná. Pro co nejefektivnější funkci a základní účel naší Společnosti - spolupráci členů na společných cílech vidíme jako nezbytné doplnění některých údajů, které „výkonným složkám" pomohou komunikaci s Vámi a také pomohou vytvořit a připravit půdu pro lépe spolupracující síť odborníků.

Celý článek...