Navigace: Domů Novinky CD z přednášek "Partnerské sítě" jsou dostupná na našich akcích

CD z přednášek "Partnerské sítě" jsou dostupná na našich akcích

Tisk

CD, na kterých jsou uvedené PowerPointové prezentace v PDF z dvouletého projektu Partnerské sítě jsou nyní k dispozici u nás v kanceláři. Dojít si pro ně můžete osobně nebo je za poštovné pošleme. Je možné se také domluvit, rádi vám je přineseme na některou z našich akcí, kterou pořádáme. Kontaktujte nás na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Obsahy jednotlivých CD naleznete v přehledném seznamu níže.

CD 1) České kurzy (semináře):

 • Rozpočtování, Ing. Marek Hamata, Petr Vykrut, 5.12.2012, Lednice
 • Ovocné dřeviny v krajině, Ing. Roman Chaloupka, 27.2.2013, Lednice
 • Biodiverzita v městském prostoru, Ing. Josef Souček, 19.3. 2013, Lednice
 • Golfová hřiště, Ing. Kamil Pečenka, 26.3.2013, Lednice
 • Trávníky, výsev, pokládka drnu, Ing. Marek Hamata, 28.3.2013, Mělník
 • Voda a inženýrské systémy, Ing. Jiří Vítek, 2.4.2013, Lednice
 • Svahy a vegetační prvky, Ing. Karel Zlatuška, CSc., 9.4.2013, Lednice
 • Bylinná společenstva s vysokou mírou autoregulace, Ing. Adam Baroš, RNDr. Ivana Jongepierová, 16.4.2013, Lednice
 • Kvalita, jakost a výsadba rostlinného materiálu, Ladislav Kejha, 22.4.2013, Litoměřice
 • Ochrana stromů při stavební činnosti, David Hora, DiS., 26.9.2013, Lednice
 • Zelené střechy, Ing. Radek Pavlačka, 22.10.2013, Lednice
 • Koupací biotopy, Ing. Vojtěch Doležal, 5.11.2013, Lednice
 • Využití sukulentních rostlin v současných interiérech, Ing. Libor Kunte, 14.11.2013, Lednice
 • Biokoridory - tovrba ÚSES, Ing. Eliška Zimová, PaedDr. Pavel Hartl, 19.11.2013, Lednice
 • Problematika veřejných zakázek z pohledu ZAKA, Rostislav Ivánek, 3.12.2013, Lednice
 • Kvalitativní parametry výpěstků okrasných rostlin, Ing. Stanislav Flek, 10.12.2013, Lednice
 • Dřevokazné houby a jejich vliv na provozní bezpečnost, Ing. Michal Romanský, 27.1.2014, Mělník
 • Jedlé houby - houbová zahrada, Ing. Ivan Jablonský, CSc., 25.4.2014, Lednice
 • Les jako fenomén ve městě - mimoprodukční funkce, rekreace, význam pro systémy zeleně měst, Ing. Martin Kovář, 8.4.2014, Lednice
 • Rašeliniště, bažiny, Mgr. Pavel Klvač, Mgr. Andrea Kučerová, Ph.D., 29.4.2014, Lednice   

CD 2) Workshopy

 • Platforma "Zeleň pro obce - kvalita pro občana" I., 5.4.2013, Havlíčkův Brod:
 • Novela stavebního zákona ve vztahu k zahradní a krajinářské architektuře, JUDr.Ing. Filip Dienstbier,Ph.D    
 • Novela zákona o veřejných zakázkách, Mgr. Petra Dvořáková, Mgr. Vondráček    
 • Revitalizace veřejné zeleně na Slovensku z pohledu autora
  a správce, Ing. Zoltán Balko    
 • Vídeňská inspirace, činnost asociace správců sídelní zeleně rakouských měst, Ing. Franz Joachim Chen    
 • Smíšená výsadba trvalek, Dipl. Ing. Cornelia Pacalaj, 3.-4.10.2013, Lednice
 • Strategie plánování trvalkových výsadeb, Prof. Dr. Wolfram Kircher, 8.10.2013, Lednice
 • Stromy v ulicích, stanoviště, přesazování vzrostlých stromů a navrhování udržitelých výsadeb v městském prostředí, Prof. Dr. Hartmut Balder, 7.11.2013, Lednice
 • Zeleň v interiérech, vertikální stěny v interiéru Ing. Milota Murčová, Ing. Anton Murčo 12.12.2013, Lednice
 • Platforma "Zeleň pro obce - kvalita pro občana" II., 4.4.2013, Havlíčkův Brod:
 • Diskuze na téma veřejné zakázky, výběrová řízení, nízké ceny; koreferáty k tématům Ing. Rostislav Ivánek, Petr Imramovský    
 • Diskuze na téma veřejné zakázky, výběrová řízení, nízké ceny; koreferáty k tématům doc. Ing. Pavel Šimek, PhD., Ing. Jan Habr    
 • Veřejná zeleň v Havlíčkově Brodě z pohledu správce, Ing. Karel Milichovský    
 • Kvalita a racionalizace ve správě sídelní zeleně - setkání platformy "Zeleň pro obce - kvalita pro občana", 12.2.2014, Liberec:
 • Zahrada a park roku 2013 - Liberečtí vítězové, Komentovaná prohlídka: Park roku 2013 - Zahrada vzpomínek, zajímavé plochy veřejné zeleně města Liberec, Ing. Monika Šilarová
 • Aktuální poznatky při zakládání květinových záhonů z přímého výsevu; Racionalizace péče a nízké náklady na založení, doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
 • Dokumentace pro výběr dodavatele na údržbu zeleně, péče o městskou zeleň a výběrová řízení na jejich zajištění. Komentář k vydanému materiálu - doporučovaný standard Svazu pro zakládání a údržbu zeleně, doc Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
 • Normy ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině-Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou: současná podoba norem, praktické připomínky k stávajícímu znění a náměty pro případnou aktualizaci, Ing. Marek Hamata
 • Príčiny sucha, povodní a klimatickej zmeny, Ing. Štefan Vaľo, 23.4.2014, Lednice

CD 3) Odborné konference

 • Konference Proces výstavby a kvalita díla krajinářské architektury, 12.-14.3.2014, Lednice:
 • Projektová dokumentace k realizaci stavby, Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, Ing. Petr Velička, 12.3.2014
 • Krajinářská architektura a oprávnění k projekčním činnostem, Ing. Samuel Burian, 12.3.2014
 • Technický dozor investora a autorský dozor, JUDr. PhDr. Jiří Plos,  12.3.2014
 • Autorství díla, Ing. Zuzana Ambrožová, 12.3.2014
 • Trávníky - rozpoznání kvality a přebírání nově zakládaných trávníků, Ing. Marek Hamata, 12.3.2014
 • Inovativní formy vzdělávání na ZF, propagace oboru, doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., 12.3.2014
 • Aktivita: Podpory pro studium sotimentů, doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc., 12.3.2014
 • Aktivita: Nonverbální podpory, Ing. Stanislav Vilím, Ph.D., 12.3.2014,
 • Aktivita: Paměť sadů, zahrad a krajiny - program digitalizace , Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D., 12.3.2014
 • Výuka skladebných disciplín v krajinářství a hodnota subjektivního úsudku, doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., 13.3.2014
 • Plánování krajiny: percepce - interpretace - návrh – realizace, Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D., 13.3.2014,
 • Realizace staveb - postupy při vedení stavby, Ing. Boris Biely, 13.3.2014
 • Rozpoznání kvallity školkařských výpěstků, Ing. Stanislav Flek, 13.3.2014
 • Výsadby velmi vzrostlých stromů, Aleš Kurz, 13.3.2014
 • Rozpoznání kvality arboristických prácí, Ing. Marek Ždárský, Ing. Pavel Wágner, 13.3.2014
 • Pěstební substráty - přebírání kvality pěstebních substrátů, Ing. Jiří Valtera,  13.3.2014
 • Kvalitativní parametry pro trvalkové výsadby,  Ing. Ondřej Fous, 13.3.2014
 • Kvalita sadby letniček, nové trendy v druhové skladbě, Ing. Josef Černý, 13.3.2014
 • Přednáška na téma,  Ing. Jana Kohlová, 13.3.2014
 • Workshop studentů na téma: Kalkulace a Veřejné zakázky; Fenomén nejnižší ceny Rostislav Ivánek, 14.3.2014
 • Konference Strom v souvislostech,  12.-14.5.2014, Lednice:
 • Lednicko-valtický areál - místo nekonečné inspirace, Ing. Přemysl Krejčiřík Ph.D.
 • Identita a individualita stromu, Ing. Josef Souček
 • Strom v ekologických souvislostech, Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D.
 • Příčiny poškození stromů v městském prostředí, Ing. Lukáš Štefl
 • Proměna padlého stromu v artefakt - herní prvky, odpočívadla a jiná díla, Mgr.A. Lukáš Gavlovský
 • Metody odstranění jmelí z hostitelských rostlin - chemické, nebo mechanické, nebo jejich kombinace?, Ing. Tivadar Baltazár
 • Příběh jako obchodní strategie, Ing. Ondřej Fous
 • Diskuze o návrzích ošetření stromů z různých úhlů pohledu, Ing. Josef Souček, Ing. Přemysl Krejčiřík Ph.D., Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D., David Hora DiS., prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
 • Aktuální možnosti zkoumání kořenového systému, Ing. Andrea Szorádová
 • Standard hodnocení dřevin, aneb jak standardy vznikají, Ing. Šárka Weberová
 • Standard ochrany stromů při stavební činnosti - představení rozpracovaného standardu, Ing. Alexandra Koutná
 • Řezy stabilizační a redukční řez lokální, Ing. Jiří Skotnica
 • Řezy výchovné, bezpečnostní a zdravotní, Antonín Ambros
 • Významné stromy - nedoceněný nástroj krajinného architekta, Ing. Aleš Rudl
 • Vnímání rizik při hodnocení stavu stromů, Ing. Jaroslav Kolařík Ph.D.
 • Modelové založení cesty v kořenovém prostoru, David Hora, DiS.
 • Konflikt stromů se zahradnickými technologiemi, Ladislav Kejha
 • Stromy v zahradní a krajinářské architektuře, prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
 • Diskuze v terénu o ošetření stromů na příkladu Zámeckého parku v Lednici, Ing. Josef Souček, Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., Ing. Jiří Skotnica, Mgr. Antonín Krása, David Hora, DiS., prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc., doc. Ing. Pavel Šimek, CSc., Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
 • Jak rozpoznat přítomnost  chráněných obratlovců na stromech,  Mgr. Antonín Krása
 • Choroby dřevin v současné krajině, prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
 • Jak rozpoznat přítomnost  chráněných živočichů na stromech a jak předcházet konfliktům se zákonem 114,  Mgr. Antonín Krása

CD 4) Zahraniční přednášky (převážně v anglickém nebo německém jazyce)

 • Dětská hřiště, Julian Richter, 5.2.2013, Lednice
 • Ochrana dřevin, Ing. Barbora Šimůnková, 21.5.2013, Lednice
 • Obnova historických památek ve Španělsku, Monica Luengo, Arq. Psj., 25.9.2013, Lednice
 • Optimalizované směsi trvalek pro rozdílná stanoviště, Prof. Dr. Wolfram Kircher, 7.10.2013, Lednice
 • Management krajinářského projektu - reálný odraz udržitelného krajinářského designu, Nigel Thorne, MSc FRSA FIHort Intl. ASLA, FLI PPLI, 26.11.2013, Lednice
 • Bezpečné a perspektivní stromy, Brian G. Crane, M Hort, Prof Dip Arb (RFS), OND Hort, FLS, F Arbor A, MIC For, MI Hort, MEWI, MSB, Chartered Arboriculturist, 15.4.2014, Mělník
 • Poďma sa hrať na architekturu, Ing. Zoltán Balko, 6.5.2014, Lednice
 • Landart ve meste, Akad. soch. Jozef Kliský, 6.5.2014, Lednice
 • Krajinářská architektura všude kolem nás, Dipl. Ing. Oliver Gachowetz, 10.6.2014, Mělník
 • Krajinářská architektura v Maďarsku Gyöngyvér Szabó, MSc., 10.6.2014, Mělník 

OPVK_hor_zakladni_logolink_bar