Navigace: Domů

Členství v SZKT a v sekcíchČlenství v SZKT a sekcích

Tisk

Jak se stát členem?

Jste-li profesně spojen s oborem zahradní a krajinářské tvorby a chcete se zapojit do aktivit SZKT nebo je podpořit, staňte se jejím členem! Váš členský příspěvek pomůže vydávat časopis Zahrada-Park-Krajina, přispěje na činnost SZKT a pomůže tak realizovat její záměry a projekty.

Prihlasit_se_4

Členem se stanete po vyplnění a zaslání správně vyplněné přihlášky a zaplacení příslušného, členského poplatku dle druhu členství. (Viz tabulky níže.). Dle platných stanov SZKT, z.s. je členství na kalendářní rok (tj. od 1.1. do 31.12.).


Proč se stát členem, výhody členského poplatku

Řádné, mimořádné a studentské členství:

 • Výrazně snížené vstupné na akce Společnosti a na dohodnutých akcích jiných pořadatelů (až 30% zvýhodněné vložné) Právnická osoba může uplatnit slevu na akci na jakéhokoliv svého člena - výhody jsou již přenosné, limitované pouze evidovaným počtem členů - ne tedy vázané pouze na konkrétní jméno.
 • Odběr časopisu Zahrada-Park-Krajina v rámci výhod dané kategorie 4 x ročně (právnická osoba odběr časopisu po dvou kusech a na každého v pořadí čtvrtého člena další časopis bezplatně)
 • Pravidelná informovanost o akcích Společnosti i o akcích jiných pořadatelů kde je Společnost partnerem (tematicky souvisejících s cíli a programovou náplní Společnosti (semináře a konference, workshopy, výstavy, odborné a prezentační zájezdy a exkurze atd.)
 • Zvýhodněný nákup publikací v internetovém obchodě Společnosti (10% zvýhodněný nákup)
 • Zvýhodněná inzerce v časopise ZPK (10% zvýhodněná cena)
 • Zvýhodněný propagační balíček na akcích Společnosti (5% výhoda k balíčkovým cenám)
 • Možnost bezplatné odborné konzultace v rámci Společnosti 
 • Tyto výhody platí i pro členy kategorií ČAKA, SPoD-ISA, Správa zeleně

Čestné členství:

 • Vstup na všechny akce Společnosti bezplatný
 • Bezplatný odběr časopisu Zahrada-Park-Krajina
 • Pravidelná informovanost o akcích Společnosti i o akcích jiných pořadatelů kde je Společnost partnerem (tematicky souvisejících s cíli a programovou náplní Společnosti (semináře a konference, workshopy, výstavy, odborné a prezentační zájezdy a exkurze atd.)

   Kategorie členství ve Společnosti a jeho výše:

   Ve Společnosti si můžete vybrat z následujících čtyř kategorií členství. Členství SZKT je základem všech uvedených kategorií. To znamená, že ať už si vyberete jakoukoliv kategorii, všechny jsou součástí SZKT a vy tak vždy budete členem SZKT a budete moci požívat členské výhody základního členství. Člen společnosti může využít jedné kategorie ale klidně i více kategorií např. v případě, že by požadoval členství ve více sekcích.

   Základní kategorie Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT)

   Čestný člen SZKT má členský poplatek 0 Kč. Pokud je čestný člen členem ISA či IFLA, platí pro něj výše členství dle příslušné kategorie

   Kategorie členství Členský poplatek

   Řádný členský příspěvek – fyzická osoba

   1 500 Kč
   Řádný členský příspěvek– právnická osoba (PO) 1) 2 500 Kč za členství PO, 500 Kč za každého druhého a dalšího člena (zaměstnance), pro kterého PO požaduje výhody členství 2)
   Mimořádný člen (rodičovská dovolená, důchod, doktorandské studium) 700 Kč
   Student (denní studium 18-26 let) 3) 100 Kč 
   Čestný člen 4) bezplatné - schvaluje valná hromada SZKT

   1) Členství právnické osoby je možné pouze v této kategorii
   2) Celková cena této kategorie je individuální dle počtu přihlášených členů

   3) K přihlášce zašlete platné potvrzení o studiu (denní studium 18-26 let)

   4) Čestným členem může být fyzická osoba, která se významě zasloužila o rozvoj oboru zahradní a krajinářská tvorba a o rozvoj organizace SZKT. Na návrh správní rady schvaluje valná hromada. Podnět může dát kdokoliv. 

   Kategorie Sekce péče o dřeviny – ISA (SPoD-ISA)

   Členství je odvozeno dle aktuálně platného členství v zahraniční organizaci ISA (International Society of Arboriculture). Případná změna je obratem promítnuta do členství ve Společnosti.

   Kategorie členství Členský poplatek
   Plné členství s periodiky1) 3 400 Kč
   Plné členství bez periodik 2) 2 400 Kč
   Student 3)  700 Kč 

   1) Periodika (magazín Arborist News) jsou v anglickém jazyce a jsou zasílány přímo organizací International Society of Arboriculture 

   2) Zde je myšleno bez periodik Arborist News (viz bod výše). Český časopis SZKT zasílán v této kategorii zasílán je.

   3) K přihlášce zašlete platné potvrzení o studiu (denní studium 18-26 let) 

   Kategorie sekce "Česká asociace pro krajinářskou architekturu" (ČAKA)

   Členství je odvozeno dle aktuálně platného členství v zahraniční organizaci IFLA (International Federation of Landscape Architects). Případná změna je obratem promítnuta do členství ve Společnosti.

   Kategorie členství Členský poplatek Volební právo Může být volen do rady sekce Může být předsedou sekce Může být delegátem v IFLA Europe
   Řádný člen s autorizací A3 1) 1800 Kč + + + +
   Řádný člen bez autorizace A3 2) 1800 Kč + + - +
   Mimořádný člen s autorizací A3 3) 1000 Kč + + + +
   Mimořádný člen bez autorizace A3 4) 1000 Kč + + - +
   Člen student 5) 400 Kč + - - -
   Člen čekatel 6) 1800 Kč + - - -
   Podrobnosti ke struktuře členství v sekci ČAKA
   1) Řádný člen s autorizací (vzdělání uznané či příbuzné pro autorizaci v ČKA A3 )     
   2) Řádný člen bez autorizace - splňuje podmínky pro vzdělání dle IFLA (ukončené vzdělání uznané či příbuzné pro autorizaci v ČKA + 3 roky praxe po magisterském, 5 let praxe po bakalářském vzdělání)
   3), 4) Mimořádný - mateřská/rodičovská dovolená, důchodci, doktorand       
   5) Student oboru krajinářská architektura do 26 let         
   6) Člen čekatel - absolvent studia krajinářské architektury (ukončené vzdělání uznané či příbuzné pro autorizaci v ČKA zatím bez praxe po ukončení studia takto: 3 roky praxe po magisterském, 5 let praxe po bakalářském vzdělání)
   Rada sekce
   Rada sekce musí být složená ze členů autorizovaných A3. Radu je možné doplnit o členy neautorizované A3 avšak v poměru ne menším než 2:1 ve prospěch autorizovaných A3.
   Členem sekce se z rozhodnutí shromáždění členů sekce může stát osoba, který nesplňuje podmínky pro členství, ale je pro obor krajinářská architektura mimořádně významný. (Na návrh rady sekce a po odsouhlasení shromáždění členů.)
   Zájemci o členství dokládají (dle druhu členství)        
   1) Autorizační osvědčení         
   2) Doklad o dosaženém vzdělání (kopie vysokoškolského diplomu apod.)      
   2) Doklad o dosažené praxi (podepsané čestné prohlášení, že praxi splnil/a; praxe zde nemusí být vykonávána pod vedením autorizovaného architekta)
   3), 4), 5) Doklad o nároku na mimořádné členství (potvrzení o přiznání důchodu, mateřské nebo rodičovské dovolené nebo potvrzení o studiu)  
   5) Doklad o nároku na studentské členství (potvrzení o studiu)     
   * Poplatek do IFLA je odváděn za všechny typy členství dle pravidel IFLA (v současnosti cca 300 Kč dle kurzu).      
   Členské poplatky podléhají 0% daňovému zatížení.

   Kategorie sekce "Správa zeleně"

   Členem Sekce správa zeleně se může stát kterýkoliv člen SZKT. Členství v Sekci Správa zeleně není zvlášť zpoplatněno. 
   Zájemci o členství v této sekci, kteří nejsou členy SZKT se musí nejprve přihlásit za člena Společnosti (v přihlášce zaškrtněte vybranou kategorii členství SZKT + Členství v sekci Správa zeleně).

   V rámci jakéhokoliv druhu členství vítáme aktivní spolupráci v oblastech:

   • Aktivní účast v radách Společnosti
   • Přednášející ve svém oboru (semináře, konference, exkurze)
   • Dobrovolník (pomoc při pořádání akcí)
   • Náměty, články, inspirace (časopis, webové stránky, bulletin SZKT Aktuálně!)
   • Programy pro obce (města, vesnice)
   • Pracovní tým SZKT v rámci soutěže Vesnice roku (např. hodnotitelé atd.)
   • Tvorba enviromentálních materiálů a pomůcek
   • ..a další

    Kdo jsou naši členové?

    V současnosti má SZKT asi 500 přispívajících členů. Jsou mezi nimi krajinářští architekti, pracovníci obecních úřadů, zabývající se správou městské zeleně, arboristé, pracovníci obecních a státních orgánů a institucí zaměřených na ochranu přírody a krajiny, památkovou péči o historické objekty a území, rozvoj sídel a krajiny apod., vedoucí i řadoví pracovníci komunálních podniků i soukromých firem vykonávajících realizace i každodenní péči o zeleň v sídlech i v krajině, podnikatelé v oboru, učitelé odborných středních, vyšších i vysokých škol a univerzit a samozřejmě studenti a posluchači těchto škol.

    Jsou to lidé, kteří se profesionálně zabývají tvorbou a péčí o zeleň v sídlech i krajině, a to na jakékoliv úrovni a v kterékoliv oblasti oboru zahradní a krajinářská tvorba. Slovo "profesionálně" přitom chápeme  jako "s odbornou péčí". 

    Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) je základní organizací v jejímž rámci fungují tři sekce sdružující členy dle užších odborných zájmů: Sekce péče o dřeviny - ISA (SPoD-ISA), Sekce Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA), Sekce Správa zeleně.     

    Autorizace

    Tisk

    Autorizace České komory architektů

    Společenské uznání profese se v jednotlivých zemích liší. Velmi se také liší způsob případné registrace a autorizace - oprávnění k výkonu profese.

    Název profese

    V červnu 2008 prošel zákon č. 360/ 1992 Sb.o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, novelizací.Novelizací prošel i zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a to zákonem č. 189/2008 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, který se svými důsledky dotýká též autorizovaných inspektorů.

    Název oboru byl v novele zákona č. 360/1992 Sb. upraven na krajinářská architektura a nový autorizační řád schválen ministrem pro místní rozvoj dne 15.října 2008 pod č.34445/2008 stanovuje druh autorizace : krajinářská architektura s oprávněním užívat chráněný titul „autorizovaný architekt-krajinářská architektura" popřípadě alternativně titul „autorizovaný krajinářský architekt".

    Změna názvu oborů, jakož i tzv. „velké autorizace" není samoúčelná. Dosud užívané označení vycházelo z oborového rozdělení socialistického školství a pojmově není kompatibilní s evropským oborovým pojetím a označováním: „architecture", „landuse planning" „town/city planning", „spatial planning" „fysical planning", „Raumplannung", „landscape architecture" „Landesarchitektur". Označení „architekt pro pozemní stavby" je nesrozumitelné a přesně nepřeložitelné. Obdobně pojem „úpravy". Důsledky tohoto pojmového zmatení se projevovaly zvláště naléhavě právě v současnosti v případech vzájemného uznávání odborné kvalifikace, dokonce i v případě tak blízkých států, jakými jsou Česká republika a Slovensko. Navrhované znění činí pojmenování oborů obecně srozumitelným v mezinárodním kontextu, neboť jejich držitelé budou nadále označování jako

    • „autorizovaný architekt", jehož rozsah působnosti se bude týkat v souladu s evropskými a euroatlantickými standardy staveb a urbanismu (v rozsahu do územního plánu obce);
    • „autorizovaný urbanista" / „autorizovaný architekt pro územní plánování", jehož rozsah působnosti se bude zčásti překrývat s architekty (regulační plány a územní plány), zčásti bude širší o dokumenty odpovídající vyšším plánovacím úrovním kraje a státu;
    • „autorizovaný krajinářský architekt", jehož rozsah působnosti bude zachován a bude se týkat tvorby zahrad a krajiny (krajinářství) a souvisejících staveb doplňkových menšího rozsahu;

    Podmínkou udělení autorizace je absolvování školy s uznaným vzděláním, minimálně dva roky praxe, složení zkoušky z legislativy a předložení portfolia. V současné době uznané vzdělání poskytuje pouze Mendlova zahradnická a lesnická univerzita, Zahradnická fakulta, obor Zahradní a krajinářská architektura.
    Pokud zájemce o autorizaci absolvoval školu pouze s příbuzným vzděláním, je nutné navíc složit při autorizační zkoušce ještě zkoušku odbornou.

    Česká komora architektů sdružuje celkem tři druhy autorizace :

    1. Architektura s číselným označením A.1 a s oprávněním užívat chráněný titul „ autorizovaný architekt"
    2. územní plánování s číselným označením A.2 a s oprávněním užívat chráněný titul „ autorizovaný architekt-územní plánování" , popřípadě alternativně titul „autorizovaný urbanista"
    3. krajinářská architektura s číselným označením A.3 a s oprávněním užívat chráněný titul „autorizovaný architekt-krajinářská architektura", popřípadě alternativně titul „autorizovaný krajinářský architekt"

    V angličtině je označení podstatně jednodušší "architect, planner, landscape architect."
    Každá z těchto profesí má své organizace celosvětové, případně evropské. V poslední době, po dosti dlouhém období izolace těchto příbuzných profesí, dochází ke společným jednáním jednak mezi UIA (International Union of Architects), ISOCARP (International Society of City and Regional Planning), IFLA (International Federation of Landscape Architects), neboť současná doba je ve znamení rozvíjející se spolupráce. Skutečnost, že v České republice působí tyto tři profese v rámci jedné společné organizace (ČKA - Česká komora architektů) je sice výjimečné, ale za určitých podmínek lze toto řešení považovat za pozitivní.

    Poznámka k autorizaci pro ÚSES

    Česká komora architektů uděluje v souladu s ustanovením § 6 zákona, v souladu s obecnými právními předpisy o ochraně přírody a krajiny a z pověření Ministerstva životního prostředí autorizaci pro specializaci "projektování územních systémů ekologické stability" s číselným označením A.3.1 a oprávněním užívat označení "autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability" (ÚSES). To je vedle tzv. "velké autorizace" druhé české specifikum, které v rámci organizací sdružených v IFLA a EFLA nemá obdoby. Sledujeme-li rozsah a obsah profese v mezinárodních souvislostech je zřejmé, že vzhledem k šíři oboru dochází uvnitř oboru ke specializaci, avšak dílčí specializace se z oboru krajinářské architektury nevydělují.

    Množství specializací uvnitř oboru krajinářské a krajinné architektury je možné dokladovat například na seznamu, který zveřejnila ASLA - American Society of Landscape Architects (Americká společnost krajinářských architektů), tyto specializace jsou však uvnitř oboru nikoli mimo obor. Autorizace dle písmene A.3 a A.3 1 je jednoduše anglicky "landscape architect."

    Složitost označení v češtině určitě odráží problémy, které souvisí jednak s tím, že se jedná obor u nás relativně mladý a také s poněkud odlišným vnímáním zahrady a krajiny, než je tomu v anglicky mluvících zemích. Navíc udělování specializace ÚSES je zbytečným vyčleněním části oboru z oboru jako celku. Dle Autorizačního řádu ČKA jde o "samostatnou", dle zákona o "dílčí specializaci v rámci oboru". Profese krajinářské a zahradní architektury zahrnuje zcela nezpochybnitelně i projektovaní v krajině. Pro analytické práce je vždy třeba spolupracovat s různými specialisty, což ovšem není důvod k vyčlenění ÚSES z oboru krajinářská architektura, který má celou řadu dalších dílčích specializací. Jde o obor malý a jeho další členění jen oslabuje sílu a prestiž oboru jako celku.

    Poznámka k autorizaci bez specifikace oboru

    Udělování autorizace se všeobecnou působností oboru lze považovat za problematické. Ačkoliv tři profese České komory architektů používají stejné obecně platné principy při tvorbě prostoru. Tím, že se pohybují ve veřejném prostoru, měla by jejich práce mít i stejné základní parametry tj. společenský prospěch a užitečnost, prostorovou, funkční a estetickou kvalitu a to za podmínek udržitelnosti. Architekti, urbanisté a krajinířští architekti používají však při své práci jiné výrazové prostředky, jejichž znalost vyžaduje vzhledem k šíři problematiky příslušné vzdělání, které je definováno mezinárodními organizacemi.
    Autorizovaný architekt se všeobecnou působností je české specifikum. Obáváme se, že tento výraz přesně vystihuje podstatu problému. Ten, kdo vystudoval všechny tři obory, používá v anglicky mluvících zemích hrdě všechny tři tituly architect & landscape architect & planner, neboť je to kvalifikace vynikající a velmi vzácná.

    V rámci IFLA - Mezinárodní organizace krajinářských architektů, jsou sdruženy asociace z 58 zemí světa všech kontinentů. Pouze v Itálii, Franci a Španělsku je situace, kdy se architekti považují zároveň za krajinářské architekty. V rámci Evropské unie působí asi 300 000 architektů (dle údajů vydaných EFLA), asi 10 000 krajinářských architektů (dle údajů EFLA). Tedy poměr přibližně 30 : 1.


    Dle údajů ČKA z roku 2003 bylo v České republice autorizováno 3032 architektů, z nichž 2560 mělo autorizaci se všeobecnou působností (velkou autorizaci), tedy poměr 1,18 : 1. Tento poměr (spíše však nepoměr) lze jen obtížně považovat za přijatelné specifikum České republiky. Tato skutečnost jednoznačně snižuje hodnotu a vážnost udělovaných tzv. velkých autorizací, neboť zvládnutí všech tří disciplin je jevem spíše výjimečným než obvyklým.


    Udělováním tzv. velké autorizace se z mezinárodního pohledu snižuje hodnota a vážnost autorizací všech tří oborů. Zdá se však, že čím dál více architektů si uvědomuje, že udělováním tzv. velké autorizace byla zcela podceněna profese krajinářského architekta, což odráží skutečnost, že od roku 2004 se tzv. velké autorizace se udělují pouze výjimečně, snižuje se také počet žadatelů o ni.
    Na další vývoj této situace bude mít nepochybně vliv dohody mezi představiteli UIA - Světová organizace architektů a IFLA z října 2006, kterou je deklarován odlišný charakter a postavení profese architekta a krajinářského architekta.


     
    Strana 3 z 3