www.SZKT.cz
 
Navigace: Domů

Vymezení obsahu práce krajinářského architekta

Profese řeší tyto úkoly:
 • vytváří teorie a metody krajinného plánování, navrhování a řízení na úrovni místní, regionální, národní a mezinárodní;
 • vytváří teorie, metody, zásady, plány a návrhy pro národní parky a jiné chráněné nebo rekreační oblasti;
 • vytváří teorie a metody hodnocení životního prostředí, plánování, navrhování a řízení kulturní nebo historické krajiny, parků a zahrad;
 • plánování, navrhování, správa funkčních a estetických řešení v nezastavěném i zastavěném území (zahrnující soukromé a veřejné prostory, parky, zahrady, pěší zóny, náměstí, obytné čtvrti, hřbitovy, památníky, turistické, komerční, průmyslové a vzdělávací komplexy, sportovních hřiště, zoologické zahrady, botanické zahrady, rekreační oblasti a zemědělské farmy);
 • podílení se na plánování, estetickém a funkčním navrhování a umísťování takových objektů jako jsou silnice, přehrady, energetické a další velké rozvojové projekty;
 • krajinné hodnocení včetně environmentálních a vizuálních dopadů rozvojových strategií a projektových záměrů;
 • návrhy vhodných řešení týkajících se kvality a využívání zastavěného území v městských, příměstských i venkovských oblastech a tvorba návrhů, projektů, a pracovních skic, specifikace prací, propočtů ceny, časového harmonogramu;
 • provádění autorského dozoru tak, aby byl zajištěn soulad s plány, specifikací prací, rozpočtem a časovým harmonogramem;
 • řízení výzkumu, krajinného plánování, projektů, příprava odborných přednášek a technických zpráv, tvorba rozvojových programů, výuka a poradenství v otázkách týkajících se krajinářské architektury včetně aplikace GIS technologií a dálkového průzkumu země, krajinné ekologie a příslušné legislativy.

Minimální kvalifikace pro výkon profese dle IFLA:

Velká rada IFLA schválila 26.5.1985 prohlášení o minimálních požadavcích na kvalifikaci pro výkon praxe krajinářského architekta a doporučila členským organizacím IFLA přijmout tato doporučení s ohledem na úroveň vzdělávání v jednotlivých zemích a jejich speciální potřeby.

Výchova a vzdělávání studenta pro praxi krajinářské architektury má zajistit:

 • schopnost vytvářet funkčně vhodná a esteticky příznivá řešení plánování a navrhování území všech velikostí, kde dochází k interakci mezi člověkem a přírodou
 • porozumění těch ekologických, kulturních, ekonomických a organizačních otázek které souvisejí s řešením veřejných i soukromých objektů.
 • úspěšné analytické, technické, kontrolní a komunikační schopnosti (t.j. slovní, písemné, grafické/vizuální)
 • schopnost pracovat jako profesionální krajinářský architekt v situacích vyžadující spolupráci v rámci mezioborového projektového týmu stejně tak jako schopnost pracovat samostatně.

Vzdělávání by mělo minimálně zahrnovat:

 • vytvoření pracovních znalostí v přírodních vědách, speciálně rostlinného materiálu a ekologie
 • porozumění a chápání kulturní krajiny, včetně té části zahrnují lidská sídla a porozumění jejího využití.
 • porozumění navrhování krajinářských (a zahradních) úprav v historických souvislostech i v současných podmínkách ve venkovském i městském prostoru
 • zajištění způsobilosti aplikovat profesionální schopnosti v

Vzdělávací programy mají být uznány národními asociacemi krajinářských architektů tak, aby byly v souladu s národními vzdělávacími možnostmi, které odrážejí místní životní prostředí a sociální potřeby a naplňují požadavky pro profesionální praxi v jednotlivých zemích. Je důležité, aby tyto národní požadavky vyhověly minimálním mezinárodním požadavkům na vzdělávací kritéria. Je žádoucí, aby jako doplnění akademického vzdělání byly vzdělávací programy doplněny o období odborné praxe.

 

Minimální kvalifikace pro výkon profese dle EFLA - nyní Evropský region IFLA:

Minimální požadavky na vzdělání krajinářského architekta z pohledu EFLA (European Foundation for Landscape Architecture) jsou obsaženy v příloze deklarace a popisují cíle a předměty vzdělání pro uvedenou profesi. V roce 1998 výbor pro vzdělání EFLA revidoval tento dokument a vypracoval minimální požadavky na vzdělání profese krajinářského architekta:

Společná struktura evropských škol je založena na minimálně čtyřletém vzdělávání a zahrnuje čtyři okruhy a cíle:

 • rozvoj intelektuálních schopností využívat široké znalosti společenských a přírodních procesů
 • technické schopnosti, znalosti a dovednosti nezbytné pro vytváření plánů a projektů
 • porozumění různým rolím krajinářského architekta v mezioborovém týmu a schopnost řídit plánovací proces

Důraz je kladen na provázanost předmětů, tak aby bylo eliminováno riziko fragmentace studijního programu. Kombinace povinných a volitelných předmětů může být sestavena podle vzrůstajících potřeb a příležitostí v jednotlivých zemích. Některé školy mohou klást větší důraz na krajinné plánování (landscape planning), zatímco jiné se mohou zaměřit na plánován a projektování urbanizovaného prostoru (site planning), často se zaměřením na konstrukční detaily a plány výsadeb. Toto zaměření vyplývá také z postavení krajinářské architektury v různých zemích.


Základní oblasti znalostí a dovedností:

 • Navrhování a plánování
 • Člověk, společnosti, prostředí
 • Přírodní a funkční aspekty krajiny
 • Technologie a management

Navrhování a plánování

 • Schopnost interpretovat všeobecné cíle ve společnosti, přeměněné do specifických cílů, do principů navrhování, strategií, metodologie.
  (výukové předměty: teorie krajinářské architektury a plánování, metodologie navrhování a plánování a jejich aplikace v případových studiích)
 • Rozvíjení tvůrčích schopností, citu pro formu, barvu a texturu, schopnost vytvořit koncept v prostoru a čase, vytvářet, navrhovat a sdílet představy.
  (výukové předměty: základy navrhování, ruční kreslení a malování, modelování, ateliérové projekty)
 • Schopnost zahrnout nový návrh to existujícího prostředí v měřítku všeobecného regionálního plánování s důrazem na visuální a ekologické požadavky a potenciály
  (výukové předměty: krajinné plánování, kursy regionálního plánování)
 • Rozvoj dovedností komunikačních, vyjednávacích, prezentačních
  (výukové předměty: slovní prezentační cvičení, jazykové kursy, ruční kreslení, technické kreslení, tvorba modelů, počítačová grafika)

Člověk, společnost, prostředí

 • Znalosti základních konceptů a vztahů mezi člověkem a prostředím.
 • Všeobecné porozumění měnícím se hodnotám, postojům a chování v proměnách času.
 • Znalosti cest a způsobů za jakých bylo formováno kulturní dědictví a následně proměňováno během času
 • Historie osídlení, využívání území
 • Principy ochrany a obnovy
 • Krajina jako neustálý proces z minulosti přes přítomnost do budoucnosti.
  (výukové předměty: historie, fyzická, sociální a ekonomická geografie, antropologie, sociologie)
 • Historie umění, architektury, urbanismu a zahradní a krajinné architektury
 • Znalosti přínosu umění v minulosti i současnosti pro architekturu, urbanismus a zahradní a krajinnou architekturu, jako i základu pro filosofii a styl návrhu, estetické standardy a symbolické interpretace
 • Studium příkladů z minulosti i současnosti a to v kontextu kulturním, politickém, ekonomickém.
  (výukové předměty: historie a teorie umění a architektury, urbanismu, navrhování zahrad a parků, současné trendy)
 • Zákonné principy a pravidla
 • Znalosti základů krajinné a environmentální politiky
 • Znalosti legislativy a plánovacích a schvalovacích procedur
 • Role mezinárodních, národních a regionálních a lokálních organizací v procesu plánování a navrhování.
  (výukové předměty: plánovací a environmentální legislativa a procedury)

Přírodní a funkční aspekty krajiny

 • Ekologie
 • Znalosti základů přírodních systémů a schopnost zhodnotit jejich existující a potenciální hodnoty, a to z hlediska ochrany i rozvoje území
  (výukové předměty: všeobecná a aplikovaná ekologie, geologie, klimatologie, topografie, pedologie, hydrologie, znalosti vegetace, rostlinného materiálů, výsadby rostlin, management krajiny)
 • Využití území a funkční požadavky
 • Znalosti rozdílných krajinných typů, jejich vývoj, jejich funkční a územní požadavky, vzájemné vztahy, zaměnitelnost
 • Požadavky týkající se projektování a managementu.
  (výukové předměty: funkční a plánovací aspekty zemědělství, osídlení, průmyslu, infrastruktury, rekreace a turistiky)

Technologie a management

 • Postupy zpracování dat
 • Znalosti a schopnosti užívat techniku sběru dat a zhodnocení krajiny, využití GIS technologií, využití moderních technologií v navrhovacím a plánovacím procesu
  (výukové předměty: sběr a vyhodnocení dat, krajinná analýza, teorie dálkového průzkumu)
 • Znalosti materiálů a technologií
 • Modelace terénu, odvodnění a akumulace vody, konstrukce cest, dlažeb, zdí, mostů, rybníků a vodních ploch, zlepšení půdních podmínek. Výsadby rostlin, manipulace se školkařských zbožím, výsadbové plány. Dále znalosti pravidel výstavby dálnic, železnic a ostatní infrastruktury
  (výukové předměty: stavební konstrukce, terénní modelace, zemědělské inženýrství, stavba silnic, biologické inženýrství)
 • Systém řízení
 • Řízení projektu, řízení kanceláře
 • Vypracování technických zpráv a specifikace materiálu, odhad ceny, autorský dohled
  (výukové předměty: profesionální praxe, ekonomika, marketing, organizace řízení)
 • Management zahradních a krajinných úprav
 • Znalost vztahů mezi navrhováním krajinářských úprav a dlouhou dobou, kdy návrhy nabudou účinnosti, jejich vývoj a údržba.
  (výukové předměty: techniky managementu, ekologické aspekty managementu)

Seznam typických projektů (neúplný výběr) zpracovávaných krajinářským architektem a seznam aktivit, v kterých je členem týmu (dle EFLA).

Legenda:
1 - odpovědný za celkový návrh
2 - odpovědný za plán výsadeb
3 - člen mezioborového týmu
4 - poradce nebo konsultant pro určité aspekty plánování nebo hodnocení

 

Typ projektu Úloha krajinářského architekta
(pozice v řešitelském týmu)
Městské parky 1
Soukromé a veřejné zahrady 1
Hřbitovy 1
Střešní zahrady 1,2
Golfová hřiště 1,2
Skládky 1,2
Náměstí a pěší zóny 1,2,3
Universitní areály 1,2,3
Botanické zahrady 1,3
Venkovní rekreační zařízení 1,2,3,4
Rekultivace 2
Výsadby podél dálnic 2
Zahradní výstavy a expozice 2,3
Obchodní centra 2,3
Dopravní komunikace 2,3
Historické parky a zahrady 2,4
Obytné celky 2,3
Průmyslové zóny 2,3
Památníky 2,3,4
Rehabilitace okolí vodních toků 2,3,4
Návrhy změn využítí pozemků 2,3,4
Krajinné plánování 3,4
Regionální plánování 3,4
Studie využití území 3,4
Městské plánování 3,4
Ekologické parky a sítě 3,4
Lesy 3,4
Přírodní oblasti 3,4
Nová města 3,4
EIA 3,4
Hodnocení pohledových kvalit 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Aktuálně jsme vydali

titulna_SZKT_aktualne_9_10_2019

Titulka_ZPK_3_2019

facebook_iii
 

Anketa "Jméno oboru"


Partneři SZKT

NPU_logo

logo_zeli-s-textem_krivky_web

logo-szuz-web

np-nove-web
logo_mzlu-zf logo_ldf
vos_melnik mendelu_cesky_barevne_pozitiv_web

mzp-i

garant ocenění E.F.E.
a Zelená stuha ČR

civilscape_logo

GaLaBau_2018_Logo_300dpi_RGB

SZKT je členem


logo_isa logo_eac_mensi ifla_logo

aefp_logo3_i


Oborová platforma ekologických nevládních organizací

zeleny_kruh_logo

Podporujeme projekty:


frantiskova_alej_logo