Navigace: Domů Kalendář akcí Portfolio seminářů

Portfolio seminářů

Tisk

Níže naleznete seznam seminářů, které máme v dlouhodobé nabídce. Nemají ještě konkrétní datum, některé plánované mají jen určené místo. Svými preferencemi můžete ovlivnit, které z nich se budou konat v nejbližší době. Při označení konkrétního semináře dostatečným množstvím předběžných zájemců seminář pro Vás uspořádáme do tří měsíců a na uvedený email Vám teprve zašleme závaznou přihlášku.


Práce s motorovou pilou v koruně stojícího stromu - WORKSHOP

predbezny-zajem

Jindřich Pražák, Hana Kaplanová | Na kurzu Vás seznámíme s aktuálními bezpečnostními předpisy a nařízeními, které se týkají práce s ruční řetězovou motorovou pilou při práci v koruně stojícího stromu. Po krátkém teoretickém úvodu se přesuneme do terénu, kde proběhne ukázka správného a bezpečného použití motorové pily v koruně stromu a nácvik různých typů řezu. Kurz je určen pro stromolezce, kteří bezpečně zvládají pohyb v koruně stromu, ovládají stromolezecké techniky a disponují odpovídajícím vybavením. Kurz je vhodný také jako příprava na mezinárodní certifikaci ABA úroveň A2 (www.aba-skills.com).

Budeme se věnovat především následujícím oblastem:

 • Legislativní rámec práce s motorovou pilou pro stromolezce, povinné osobní ochranné pomůcky
 • Zaujmutí bezpečné pracovní polohy
 • Startování motorové pily v koruně stromu
 • Zahájení a dokončení řezu
 • Změna pracovní polohy
 • Správné techniky řezu

Kurz první pomoci a záchrany pro stromolezce I. - WORKSHOP

predbezny-zajem

Martin Honzík, Jindřich Pražák | Kurz je zaměřen především na osvojení si zásad a postupů první pomoci, praktické zvládnutí krizových situací a bezpečný transport zraněného z koruny stromu v lokalitách s dobře dostupnou zdravotní péčí (tzn. v místech kam dojede záchranná služba). Kurz je určen pro profesionální stromolezce, kteří bezpečně zvládají pohyb v koruně stromu, ovládají stromolezecké techniky a disponují odpovídajícím vybavením. Kurz je vhodný také jako příprava na certifikaci ETW.


Škůdci keřů – opomíjené součásti veřejné zeleně

predbezny-zajem

Ing. Jakub Beránek, Ph.D.Seminář je určený především pro osoby, které řeší ochranu dřevin ve veřejné zeleni se zaměřením na keře. Cílem semináře je seznámit účastníky se základními škůdci nejčastěji vysazovaných okrasných keřů. V závěru semináře budou představeny základní zdroje informací  a možnosti dálkové komunikace s odborníky při diagnostice škůdců.

1) Škůdci okrasných keřů 1

2) Škůdci okrasných keřů 2

3) Zdroje informací a zásady komunikace s odborníky (RL portál, digitální fotografie)


Ochrana veřejné zeleně – od teorie k praxi

predbezny-zajem

Ing. Jakub Beránek, Ph.D. | Seminář je určený především pro osoby, které řeší ochranu dřevin ve veřejné zeleni. Cílem semináře je v první části seznámit účastníky se základní legislativou v ochraně rostlin, včetně povinností z ní vyplívajících a představit aplikaci Rostlinolékařský portál a možnosti jejího využití v ochraně dřevin. Druhá část by pak měla přiblížit účastníkům symptomatologii škůdců dřevin v obecné rovině a možnosti využití digitální fotografie při diagnostice škodlivých organismů.

1) Postavení ÚKZÚZ v ochraně dřevin (Co je to ÚKZÚZ, základní RL legislativa a ohlašovací povinnost)
2) Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ
3) Symptomatologie škůdců dřevin
4) Využití digitální fotografie při diagnostice škodlivých organismů - možnosti spolupráce.


Instalace pevných vazeb - WORKSHOP

predbezny-zajem

Ing. Petr Růžička | Workshop je určený především pro osoby, které realizují instalaci pevných vazeb u vzrostlých stromů. Cílem je obeznámit účastníky se správným způsobem instalace vrtaných a podkladnicových vazeb. Zaměříme se na identifikaci defektů, které vyžadují zajištění pevnou vazbou včetně rozhodování pro konkrétní typ pevné vazby. V rámci workshopu proběhne praktická ukázka instalace jednotlivých tipů pevných vazeb.  Dále probereme dimenzování a umístění pevných vazeb na konkrétních stromech přímo v terénu.


Péče o stromy veterány (Vazby, řezy, sanace a konzervace dřevin) - WORKSHOP

predbezny-zajem

Ing. Jiří Rozsypálek, Ing. Petr Růžička, Ing. Marek Žďárský | Workshop je určený především pro osoby, které navrhují a realizují ošetření u letitých stromů; navazuje na kurz Technologie ošetření stromů veteránů. Cílem workshopu je obeznámit účastníky s odlišným způsobem péče o stromy veterány oproti „běžné“ péči o vzrostlé stromy. V rámci workshopu proběhne hodnocení a navrhování konkrétních zásahů na konkrétních stromech veteránech přímo v terénu.


Základy hodnocení a ošetřování dřevin v praxi - WORKSHOP

predbezny-zajem

Ing. Pert Růžička, Ing. Šárka Weberová |  Workshop je určený především pro osoby, které navrhují zásahy na stromech ať již v rámci projekce, nebo samotné realizace. Workshop navazuje na kurz Navrhování technologie ošetření stromů se zaměřením na naplnění pěstebního cíle. Cílem je obeznámit účastníky s jednoznačným stanovením zásahů pro konkrétní strom a danou lokalitu. V rámci workshopu proběhne hodnocení a navrhování konkrétních zásahů na konkrétních stromech přímo v terénu.


Technologie ošetření stromů veteránů

predbezny-zajem

Ing. Petr Růžička | Seminář je určený především pro osoby, které navrhují a realizují ošetření u letitých stromů. Cílem je obeznámit účastníky s odlišným způsobem péče o stromy veterány oproti „běžné“ péči o vzrostlé stromy.
Oblasti, na které se v rámci semináře zaměříme:

 • Stanovení pěstebního cíle, tzn. stanovení priorit (provozní bezpečnost, estetická funkce, prodloužení funkčního setrvání jedince na dané lokalitě).
 • Vytvoření dlouhodobého plánu péče pro stromy veterány.
 • Péče o stanoviště.
 • Technologie ošetření specifické pro letité stromy (řezy, vazby, podpěry).
 • Podpora fyziologické vitality (makro-injektáže).


Navrhování technologie ošetření stromů se zaměřením na naplnění pěstebního cíle

predbezny-zajem

Ing. Petr Růžička |  Seminář je určený především pro osoby, které navrhují zásahy na stromech ať již v rámci projekce, nebo samotné realizace. Cílem semináře je obeznámit účastníky s jednoznačným stanovením zásahů pro konkrétní strom a danou lokalitu.
Oblasti, na které se v rámci semináře zaměříme:

 • Stanovení pěstebního cíle, tzn. stanovení priorit (provozní bezpečnost, estetická funkce, prodloužení funkčního setrvání jedince na dané lokalitě).
 • Výběr řešení konkrétní lokality v „režimu“ zdravotních, nebo bezpečnostních řezů.
 • Vysvětlení struktury zásahů v rámci Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK A02 002:2015 Řez stromů a připravovaného standardu Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy.
 • Modulové skládání jednotlivých typů zásahů u konkrétních stromů.
 • Nestandardní způsoby ošetření stromů.


Možnosti a využití substrátů při výsadbě dřevin     

 predbezny-zajem

doc. Dr. Ing. Petr Salaš Seminář bude obsahově zaměřen na možnosti využití substrátů určených pro výsadbu okrasných dřevin na trvalé stanoviště. Obsahem kurzu bude úvodní informace o problematice substrátů a jejich významu pro výsadby (komponenty pro výrobu substrátů, fyzikální, chemické a biologické parametry a jejich vliv na zlepšení stanovištních podmínek), na příkladech budou dokumentovány stresové situace pro dřeviny. Nakonec budou představeny i vybrané perspektivní půdní pomocné látky a způsoby jejich aplikace. 


Zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru při využití moderních technologických postupů - Praha

predbezny-zajem

Ing. Marek Hamata | Cílem programu je seznámit účastníky s moderními technologickými postupy při zakládání a regeneraci travnatých ploch uplatňovanými v praxi. Teoretická část bude doplněna praktickými ukázkami zakládání a regenerace travnatých ploch v Praze. Součástí vzdělávání je i řešení modelových příkladů se založením a regenerací parterového, parkového a pobytového trávníku. Součástí programu je diskuze a praktické připomínky mezi účastníky a lektory.

Důraz je kladen zejména na možnosti travnatých ploch ve veřejném prostoru na snižování množství prachových částic ve vzduchu (trávník jako finální depo prachu). Zaměření na stávající normy a jejich využití v dané problematice zakládání a regenerace travnatých ploch. Seznámení s jednotlivými moderními technologickými postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru. Seznámení s hlavními problémy při výkonu autorského dozoru a TDI na stavbě spojené se zakládáním a regenerací travnatých ploch.

Součástí bude i exkurze s odborným výkladem, včetně hodnocení pokryvnosti travnatých ploch, zaplevelením travnatých ploch a stanovení aktuálního pH půdy na travnatých plochách; prezentace jednotlivých postupů zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru.

Hlavní body programu
1.Funkce a význam travnatých ploch ve veřejném prostoru sídel
2.Seznámení s platnými normami a jejich význam
3.Formulace zadání úkolu pro projektanta -  stěžejní úkol investora
4.Posouzení stavu travnatých ploch a rozhodnutí o znovuzaložení či regeneraci
5.Výběr dodavatele rozhoduje o kvalitě díla
6.Jednotlivé technologické postupy zakládání a regenerace travnatých ploch včetně okamžité diskuze k jednotlivým technologiím
7.Výkon autorského dozoru a TDI
8.Jednotkové ceny založení a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru

Navrhování travních porostů, specifické druhy trávníků

predbezny-zajem

SEMINÁŘ BYL VYPSÁN NA 8.11. 2018 DO PRAHY.

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE PŘÍMO ZDE: 

http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/navrhovani-travnich-porostu-specificke-druhy-travniku-8.11.2018-praha.html

Ing. Marek Hamata | Trávníky pro veřejný prostor, soukromé zahrady, sportovní využití, extenzivní a alternativní využití travnatých ploch. Na semináři budou popsány jednotlivétechnologiezakládání travnatých ploch (výsev, výsev předklíčeným osivem, výdrol ze sena, pokládka textilií se všitým osivem, hydroosev, pokládka travního koberce a pokládka travního koberce nestandardní velikosti), včetně obecné a speciální péče v průběhu roku. Přednášející dále poukáže na souvislosti se stávajícími normami ČSN 83 9011 a 83 9031. Součástí semináře je také i dle zájmu průběžná a bezprostřední diskuse k aktuálně prezentovaným tématům. Seminář bude doplněn o poznatky z praxe včetně konkrétních příkladů dané problematiky nejen z ČR ale taktéž ze zahraničí.
Seminář je určený zejména krajinářům, krajinářským architektům, projektantům, úředníkům státní správy a samosprávy, osobám vykonávajícím technické dozory a zaměstnancům realizačních firem. 


Rozpočtování při projektování a realizaci zahradních úpravpredbezny-zajem

Ing. Marek Hamata, Petr Vykrut | Náplní semináře je zdůraznit užitečnost a potřebnost položkových rozpočtů oproti kumulovaným položkám uváděných v rozpočtech zahradnických a krajinářských projektů. Dále lektoři upozorní na existenci agregovaných položek rozpočtů zahradnických a krajinářských prací v rámci dotačních programů Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK).


Rybník jako významný krajinný prvek- kvalita rybničních vod z pohledu 

ochrany přírody a možnosti šetrného přístupu v rybničním hospodaření

predbezny-zajem

RNDr. Richard Faina, znalec v oblasti rybniční hydrobiologie, zabývající se obnovou rybničních ekosystémů a rybničním hospodařením šetrným k přírodě | Tento zcela nový seminář volně navazuje na předcházející akce tematicky zaměřené na problematiku vodního režimu v krajině. Tématem přednášek bude vliv rybničního hospodaření na kvalitu vod, použití krmiv, hnojení a aplikace dalších závadných látek na rybnících, snížení druhové rozmanitosti rybničních ekosystémů, problematika eutrofizace vod a pod. Seminář zodpoví i to, jaké jsou možnosti produkce ryb respektující strategii udržitelného rozvoje a podporu biodiverzity. Součástí semináře bude i navazující odpolední exkurze v terénu, která doplní výklad modelovými příklady na rybnících v blízkém okolí.
Přednášející klade důraz na prostor pro případnou diskusi a možnost zodpovězení aktuálních otázek, které  souvisejí s tímto tématem.
Seminář je vhodný zejména pro úředníky státních správ a samospráv zajišťujících agendu na úseku ochrany přírody a vodního hospodářství, pro krajinářské architekty a projektanty i pro vlastníky rybníků, kteří chtějí hospodařit způsobem šetrným k přírodě.


Kvalitativní parametry výpěstků okrasných rostlin

predbezny-zajem

TENTO SEMINÁŘ BYL VYPSÁN NA 17.8. 2018, OLOMOUC; PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE:

http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/kvalitativni-parametry-vypestku-okrasnych-rostlin-aneb-o-kvalitu-jde-az-na-prvnim-miste-srpen-2018.html

Ing. Stanislav Flek |  Okrasné dřeviny jsou základním materiálem se kterým sadovník pracuje. Je to výsledek často mnohaletého snažení / a někdy nesnažení/ školkaře dodavatele. Specifikovat kvalitu není vždy jednoduché neboť jde o živý materiál a tudíž do určité míry má variabilní vlastnosti


Výsadba stromů v urbanizovaném prostředípredbezny-zajem

Seminář akreditován MV ČR - číslo akreditace: AK/PV-511/2017

Ladislav Kejha | Seminář se bude zabývat výsadbou stromů na trvalé stanoviště v širších souvislostech. Cílem každé výsadby je ujmutí vysazených stromů a zajištění perspektivního růstu a jejich dlouhodobé životnosti a provozní bezpečnosti na stanovišti. Zopakujeme si základní předpoklady jak ujmutí a dlouholeté perspektivy dosáhnout a jak nám v tom může pomoci standard výsadby stromů  (SPPK A02 001: 2013 - Výsadba stromů). 


predbezny-zajem

Technika řezu, zakládací řezy mladých stromů a principy povýsadbové péče 

Ing. Pavel Wágner | Školení se zabývá vysvětlením principů správné techniky řezu a její uplatnění při řezu mladých stromů. Dále detailně rozebere technologie zakládacích řezů od založení koruny, přes povýsadbový až k výchovnému  řezu. Součástí školení budou zmíněny i principy povýsadbové péče, nejčastější chyby v praxi a jejich možná eliminace.


predbezny-zajemProvozně nebezpečné dřevokazné houby

Ing. Jiří Rozsypálek | Fyziologie a biologie dřevních hub vyskytujících se ve městském prostředí, jejich identifikace a návrh opatření pro zabezpečení provozní bezpečnosti dřevin.


predbezny-zajemHmyz působící významné škody na nelesní zeleni 

VELMI PODOBNĚ ZAMĚŘENÝ SEMINÁŘ BYL VYPSÁN NA 5.10. 2018

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE PŘÍMO ZDE: 

http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/hmyz-vyznamne-omezujici-dulezite-funkce-nelesni-drevinne-vegetace-rijen-2018-2.html

Ing. Petr Martinek | Tento kurz je určen odborné veřejnosti s vazbou na management péče o nelesní dřevinnou vegetaci jak ze státního, tak soukromého sektoru.


predbezny-zajemKaranténní a expanzivní organismy vyskytující se na sídelní zeleni

Ing. Jiří Rozsypálek, Ing. Petr Martinek | Kurz je zaměřen především na organismy významně ohrožující existenci či omezující důležité funkce zeleně v sídlech (legislativní ukotvení problematiky, rizikové druhy dřevin, možnosti obrany či ochrany dřevin).


predbezny-zajemParazitické houby a mutualistické symbiózy s vazbou na kořenový systém dřevin 

Ing. Jiří Rozsypálek | Kurz je zaměřen na houby s pozitivní i negativní vazbou především na kořenový systém dřevin v městském prostředí i mimo něj. 


Základy hodnocení stromůpredbezny-zajem

SEMINÁŘ BYL VYPSÁN NA 12.2. 2019

Ing. jiří Rozsypálek | Kurz je určen pro širší odbornou veřejnost, která se v rámci tohoto kurzu seznámí se základy hodnocení dřevin ve městech.  Toto pětihodinové školení bude rozděleno do několika částí. Na úvod bude probrán význam dřevin ve městě, benefity a rizika, která z přítomnosti dřevin plynou. Následně bude otevřena problematika hodnocení dřevin. Probrány budou zásady měření dendrometrických parametrů, základy arboristického hodnocení (fyziologické stáří, vitalita, zdravotní stav, stabilita, perspektiva) a návrh vhodné technologie ošetření dle zjištěných skutečností. Na závěr bude část kurzu věnována možnostem speciálního hodnocení dřevin v arboristice (biologická hodnota, provozní bezpečnost, mimoprodukční funkce dřevin, atd..). Výuka bude probíhat formou prezentací s praktickými příklady hodnocení dřevin ve městech. S ohledem na obsáhlost této problematiky nebude čas jít v rámci tohoto kurzu do detailu jednotlivých hodnocení a budou na tento kurz navazovat jednotlivé specializované kurzy, které v případě zájmu posluchačů umožní hlubší vhled do konkrétních problematik hodnocení.


Hodnocení stromů pro pokročilé (Vitalita a Zdravotní stav) 

Tento seminář byl vypsán na 18.10. 2018, Praha; 

přihlásit se můžete přímo zde: 

http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/hodnoceni-stromu-pro-pokrocile-vitalita-a-zdravotni-stav-rijen-2018.html


       predbezny-zajem

Ing. Jiří Rozsypálek | Tento kurz je určen pro užší odbornou veřejnost zabývající se profesně hodnocením dřevin ve městech. U zájemců o absolvování tohoto kurzu je předpokládána základní znalost problematiky hodnocení dřevin, která bude v rámci tohoto kurzu rozvinuta v oblastech hodnocení Vitality dřevin a zdravotního stavu dřevin. V rámci tohoto kurzu se zaměříme na fyziologické procesy a ekofyziologické nároky významně ovlivňující vitalitu a zdravotní stav dřevin ve městech, detailně si rozebereme jednotlivé faktory vstupující do hodnocení těchto dvou parametrů a formou diskuse nad konkrétními příklady hodnocení se pobavíme o sporných či nedořešených oblastech v hodnocení vitality a zdravotního stavu dřevin.


Základy morfologie a fyziologie dřevin (jak funguje vzrostlý strom)

predbezny-zajem

Ing. Jiří Rozsypálek | Seminář je určen pro širší odbornou veřejnost, která se v rámci tohoto kurzu seznámeni se základy anatomie a fyziologie dřevin. V rámci anatomie dřevin budou účastníci seznámeni s odlišnostmi v konstrukci jednotlivých buněk, pletiv až orgánů a jejich specifickými funkcemi s vazbou na arboristickou či zahradnickou praxi, kdy bude kladen zřetel především na vysvětlení spojitostí mezi narušením či zničením jednotlivých částí dřeviny a následky pro zdravotní stav či perspektivu takto poškozené rostliny. V rámci fyziologie dřevin budou účastníci seznámeni se základy fungování fyziologických procesů u dřevin, na základě příkladů z praxe bude názorně vysvětlena důležitost chápání těchto procesů v arboristické či zahradnické praxi.


Sanace a konzervace dřevin ve městě

predbezny-zajem

Ing. Jiří Rozsypálek | Tento kurz je určen pro užší odbornou veřejnost zabývající se profesně hodnocením a ošetřováním dřevin rostoucích mimo les. V rámci tohoto školení budou účastníci seznámeni s historií i současností sanačních a konzervačních ošetření prováděných na dřevinách. Nejprve budou představeny základní skupiny defektů, poškození a chorob, nalézající se v hojné míře na dospělých až senescentních dřevinách. Následně budou postupně a přehledně představeny používané technologie konzervace a sanace dřevin od historie po současnost. Na základě praktických příkladů bude zhodnocena jejich účinnost, tedy přínosy i nedostatky každé z použitých metod. V závěru bude diskutována návaznost jednotlivých technologií na zásadní hodnocené parametry hodnocené u dřevin, jako je zdravotní stav, vitalita či biologická hodnota dřevin.


Péče o zdravotní stav výsadeb a mladých dřevin

predbezny-zajem

Ing. Jiří Rozsypálek, Ing. Petr Martinek | Tento kurz bude obsahově zaměřen na péči o výsadby a mladé stromy se zaměřením na obranu vůči nejčastěji se vyskytujícím škůdcům a chorobám na této věkové skupině dřevin. Na úvod bude probrána charakteristika stavu dřevin těsně před a po výsadbě. Budou představena podrobná kritéria, která je třeba kontrolovat v rámci přejímky sadebního materiálu, tak aby bylo možné minimalizovat následné poškozování dřeviny chorobami či škůdci. Dále rizika (stresory), které je třeba co nejvíce eliminovat v zájmu přežití vysazených stromů na novém stanovišti a jejich návaznost na následné napadení škůdci či chorobami typickými pro tuto věkovou kategorii dřevin. Na konec budou představeny základní druhy škůdců a chorob napadajících mladé dřeviny, budou podrobně probrány nejčastější predispoziční faktory vedoucí k napadení dřeviny a taktéž budou probrány možnosti obrany dřevin.


Vytváření dlouhodobých plánů péče o významné dřeviny

predbezny-zajem

Inh. Jiří Rozsypálek | Tento kurz je zaměřen na užší odbornou veřejnost věnující se hodnocení dřevin v mimolesním prostředí. Kurz bude zaměřen na představení aktuálních poznatků a možností v oblasti detailního hodnocení dřevin a na možnosti, které nám toto hodnocení poskytuje v rámci vytváření dlouhodobých plánů péče o cenné dřeviny. Nejprve budou představeny možnosti a využití speciního hodnocení dřevin v arboristické praxi. Následně budou probrány možné postupy vypracovávání takovéhoto hodnocení a forma zpracování výstupů. Na závěr budou popsány zásady tvorby plánu péče o dřeviny, jeho hlavní výhody a nevýhody v rámci péče o dřevinu.


Hodnocení stromů pro pokročilé (biologická hodnota dřevin)

predbezny-zajem

Ing. Petr Martinek | Tento kurz je určen pro užší odbornou veřejnost zabývající se profesně hodnocením dřevin ve městech. U zájemců o absolvování tohoto kurzu je předpokládána základní znalost problematiky hodnocení dřevin, která bude v rámci tohoto kurzu rozvinuta v oblasti speciálních hodnocení dřevin se zaměřením na jejich biologickou hodnoty. Biologická hodnota dřevin, tedy schopnost dřevin poskytovat biotopy (stanoviště) pro organismy, které se v jiných biotopech nemohou vyskytovat, je z hlediska ochrany přírody, péče o nelesní dřevinnou vegetaci a další souvislost jedna z klíčových souvislostí významu stromů v krajině. Kurz nabídne podrobné vysvětlení a ukázky postupů, které poskytnou absolventovi přehled o konkrétních metodách hodnocení aktuálního i budoucího potenciálu stromů hostit specifickou faunu s vazbou na dřeviny. Dále bude posluchač kurzu seznámen s možnostmi přímé i nepřímé determinace přítomnosti jednotlivých živočichů na hodnocené dřevině. Se zvláštním zřetelem bude nahlíženo na konkrétní případy výskytu saproxylických organismů ze skupiny  bezobratlých tak, aby absolvent kurzu mohl nabyté znalosti lehce aplikovat do vlastní praxe hodnotitele. Dalším zásadním předmětem kurzu bude způsob a varianty výstupů biologického hodnocení, které vzejde ze zpracovaného terénního šetření. Řešeny budou konkrétní případy s různou mírou podrobnosti hodnocení, ve kterých byly zohledněny  všechny aspekty dané lokality, projektu i dřeviny.


Biologická hodnota dřevin

predbezny-zajem

Ing, Petr Martinek | Korektnost biologického hodnocení dřevin, potažmo lokality, na které se dřeviny vyskytují, je jedním ze zásadních požadavků správného rozhodovacího procesu v problematice managementu péče o dřeviny rostoucí mimo les. Legislativa ochrany přírody na různých úrovních jasně definuje nutnost a také nenahraditelnost dřevin, jako biotopů (stanovišť) saproxylobiontních organismů. Prezentovaný kurz bude zaměřen na rozvinutí schopnosti absolventa zhodnotit korektnosti prováděných biologických hodnocení stromu/lokality. Dále bude účastník  semináře schopen z dostupné dokumentace odhadnout, zda provedené hodnocení a jeho závěry vyhovují všem náležitostem a zpracované výstupy odpovídají skutečnosti, resp. zda zpracovatel biologického posouzení zahrnul do zpracování všechna kritéria a aspekty hodnocení. Se zvláštním zřetelem budou probírány v dnešní době nejčastější formy biologického hodnocení dřevin ve vztahu k bezobratlé živočišné složce a v nich přítomné nejdůležitější části šetření. Bude probírána především otázka, jestli závěry odpovídají požadavkům ochrany přírody, ochrany zdraví a majetku atp. jak v obecné novině, tak na úrovni jednotek hodnocení. Na konkrétních případových studiích budou prezentovány výhody a nevýhody jednotlivých druhů hodnocení, se kterými se správce zeleně může ve své praxi běžně setkat a zda na základě hodnocení navrhovaná managementová opatření odpovídají podmínkám lokality, či samotné hodnocené dřevině a organismu vyskytujícím se na ni. Absolvent kurzu by měl nabyté znalosti společně se svými zkušenostmi velmi snadno implementovat do vlastní praxe.