Aktualizace stanov SZKT 2016 a Změna výše členství mimořádných členů SZKT a studentů SZKT

Tisk

9.12.2016 | Nově upravené stanovy si můžete prohlédnout na webu SZKT. Jsou výsledkem několikaměsíční práce, kterou odvedla skupina členů SZKT a přizvaných odborníků zvenčí. Celou proměnu vedl advokát Jan Valtr, který byl velmi dobrým poradcem s výhodou nezaujatého postoje a odstupu. Impulsem pro změnu stanov, které byly naposledy aktualizovány v roce 2014, byla změna občanského zákoníku, která úpravu stanov pro neziskové organizace zahrnuje.

Změny spočívají víceméně v třech okruzích:

1. Formální a technické změny přímo související s aktualizovaným občanským zákoníkem

2. Zjednodušení formulací a větší srozumitelnost, eliminace opakujících se tezí, zjednodušení procesů a zkrácení lhůt s ohledem na elektronickou komunikaci (původní stanovy počítaly s doručování poštou). Zkontrolovali a případně opravili ustanovení týkající se práv a povinností členů a orgánů Společnosti (například v původních stanovách chybělo právo čestného člena se odvolávat proti rozhodnutím orgánů Společnosti apod.)

3. Převedení obsahu stanov Sekce krajinářské architektury do stanov SZKT (v případě změn se upravuje jen jeden dokument, nemůže docházet k opomenutím a kolizi mezi stanovami). 

Změna výše členství mimořádných členů SZKT a studentů SZKT 

Návrh o zvýšení členství mimořádných členů z 500,- na 700,- Kč byl jednohlasně schválen. Jako hlavní důvod byla uvedena nutnost krytí časopisu, jehož předplatné na rok činí 664,- Kč. K tomuto přednesenému návrhu byl vznesen dotaz, zda nezvýšit členský poplatek z 100,- Kč také studentům. Vzhledem k jejich nízkému počtu mezi členy (tedy velice malé části z celého rozpočtu společnosti) a proto, aby byli studenti ke členství adekvátně motivováni byl nakonec tento bod odložen k hlasování až příští valné hromadě.