HLEDÁME ZAJÍMAVÉ PROJEKTY KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY!

Tisk

plansza05_kopiaSoučasná krajinářská architektura ve Visegrádských zemích - Contemporary landscape architecture in Visegrad countries

V květnu 2012 se v Praze uskutečnilo setkání východoevropských krajinářských architektů (East European Landscape Architects´Workshop), které bylo velmi úspěšné. Zúčastnění si uvědomili nutnost spolupráce a setkávání, výměny názorů. Jedním z výstupů tohoto setkání se stala myšlenka uspořádat společnou putovní výstavu nejlepších realizací projektů krajinářské architektury. Cílem je prezentovat naši profesi, důležitost její účasti v tvorbě veřejných prostranství a životního prostředí obecně. Visegrádský fond naší žádosti vyhověl, takže myšlenka je dnes finančně podpořena Visegrádským fondem (International Visegrad Fund, www.visegradfund.org).

 Žadatelem grantu v kategorii Cultural Cooperation na realizaci výstavy je polské Sdružení krajinářské architektury SAK - Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu. Dalšími partnery jsou krajinářští architekti z Maďarska, Slovenska a Čech. Partnerem za Českou republiku je Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, za Maďarsko Corvinus University of Budapest, za Slovensko Spoločnosť pre záhradnú a krajinársku tvorbu.

Předmětem výstavy bude prezentace nejlepších realizovaných projektů krajinářské architektury za posledních 5 let.plansza14_kopia

 Výběr děl nebude probíhat formou soutěže. Účelem výzvy je rozšířit okruh zvažovaných děl a umožnit výběrové komisi, aby neopomněla při svém výběru méně známé a dosud nepublikované práce. Slouží tedy jako důležitý, ale doplňující zdroj informací. Vybírat bude ze všech jí známých děl, které  splňují vysoká kritéria národní reprezentace.

Z každé země bude prezentováno 10 projektů. Výstava bude putovní, nejprve bude otevřena 22. března v Polsku, poté 17. dubna v Praze, dále 7. května na Slovensku a 24. června v Maďarsku. V každém státě potrvá výstava  nejméně jeden týden.

K výstavě bude vydán katalog se všemi 40 díly. k akci je v těchto dnech připravována webová stránka, na níž bude celá výstava a katalog zpřístupněn.

Ve všech zúčastněných zemích bude zahájení výstavy doprovázeno tématickým programem a slavnostní vernisáží. Pro výstavu bude vybrán kvalitní prostor přístupný veřejnosti, kde budou díla vystavena bezpečně a bezplatně. Provedení panelů umožní vystavení pod širým nebem.

V rozpočtu grantu je počítáno s finančními prostředky na propagaci v médiích – v tisku, rádiu, na internetových portálech. Součástí by měla být i propagace na univerzitách a středních odborných školách. Předpokládá se propagace po linii mezinárodních organizací – jako je EFLA (European Federation for Landscape Architecture), IFLA (The International Federation of Landscape Architects) a ELCA (European Landscape Contractors Association), včetně jejích českých partnerů: IFLA a IFLA Europe   –  SZKT, ELCA – SZUZ.

 Přihlaste nejlepší projekty krajinářské architektury v České republice

Vyzýváme Vás k přihlášení realizovaných projektů, o kterých si myslíte, že by nás mohly nejlépe prezentovat na mezinárodní výstavě. Z přihlášených projektů výběrová komise v lednu vybere 10 prací. Kritériem výběru bude kromě kvality i charakter a zaměření díla, tak aby výstava představila krajinářskou architekturu pokud možno v co největší šíři. Proto uvítáme Vaše náměty a upozornění na díla, která se vyznačují citem a ohledem k místu, komunitě a krajině i v těch oborech, kde komplexní krajinářský přístup bývá spíše vzácností. Ve výjimečném případě se nemusí vůbec jednat o fyzickou realizaci, ale o zdařilou společenskou či výtvarnou akci vysoké úrovně, která má prokazatelný pozitivní dopad na vztah obyvatel k místu ve kterém žijí. Zmapování kvalitních děl v oblastech, které jsou ve světě běžně považovány za součást krajinářské architektury je pro nás velmi cenné a může posloužit k další prezentaci a propagaci širšího pojetí tohoto oboru.

Přihlašována může být soukromá zahrada, park, náměstí, veřejné prostranství, úprava části volné krajiny či zajímavá inženýrská díla zvláště citlivá ke krajině, urbanistická díla v případě, že jsou doložitelná alespoň částečnou realizací.

Přihlášky společně s dalšími požadovanými údaji a podklady (viz. 1.Podmínky přihlášení díla na výstavě v příloze) zasílejte v listinné podobě na adresu společnosti: Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5-Košíře,  e-mailem na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript co nejdříve,  nejpozději do 8. ledna 2013. 

Práce posoudí Výběrová komise, která bude složena jak z řad krajinářských architektů, tak dalších odborníků působících nejen v oblasti krajinářské architektury.

 Podmínky přihlášení - zde

 Přihláška ke stažení - zde

Těšíme se na další spolupráci

V Praze dne 7.prosince 2012

                                                                                            za Přípravný výbor garant akce 

                                                                                            Ing. Klára Salzmann, Ph.D.