Nový program OPŽP prioritní osa 4

Tisk

1.11.2016 | Vážené členky, vážení členové SZKT,

správní rada Společnosti si je plně vědoma vážnosti situace týkající se nového programu OPŽP (prioritní OSA 4, ochrana a péče o přírodu a krajinu pro specifické cíle 4.3 a 4.4). Postupně monitorujeme různé nedostatky programu které způsobují fakt že dosud není v novém období vůbec čerpáno. Objevuje se i celá řada stížností na proces podání žádostí a jejich následné posouzení. V rámci SZKT existuje již od roku 2014 pracovní skupina ceníky a standarty která se zabývá shromažďováním připomínek a snahou o jejich vypořádání.

Dlouhodobě intenzivně o nastalé situaci jednáme jak s AOPK tak též s MŽP. Tato jednání jsou však zatím úspěšná pouze v dílčích bodech.

V „aktualitách“ na našich webových stránkách předkládáme celou genealogii různých jednání, s dostupnými zápisy z těchto jednání se můžete seznámit na webových stránkách společnosti.

Budeme velmi rádi za vaše konstruktivní připomínky k celému dotačnímu procesu, které budou zapracovány do jednotného stanoviska SZKT  k dané problematice. Věříme že i  Vaše připomínky pomohou nastalou situaci řešit.

Josef Souček, předseda správní rady

Zde uvádíme chronologicky řazený seznam dokumentů k článku z periodika SZKT Aktuálně 10/2016 "Nový program OPŽP prioritní osa 4":

 1. Zápis z jednání pracovní skupiny OPŽP (20.6.2014)

 2. Shrnutí závěrů - Stanovisko SZKT k problematice dotačních titulů OPŽP (11.12.2014)

 3. Závěrečné shrnutí připomínek k výzvám OPŽP (11.12.2014)

 4. Zápis z jednání zástupců SZKT a AOPK ČR (11.12.2014)

 5. Dopis na MŽP týkající se Studie sídelní zeleně (17.12.2014)

 6. Zpráva o činnosti pracovní skupiny Standardy a ceníky (7.1.2015)

 7. Odpověď z MŽP týkající se Studie sídelní zeleně (30.1.2015)

 8. Dopis na AOPK ČR  týkající se úprav Nákladů obvyklých opatření (8.12.2015)

 9. Příloha k dopisu na AOPK ČR: Vysvětlující komentář k návrhu úpravy Nákladů obvyklých opatření používaných pro potřeby hodnocení specifického cíle 4.4 v rámci OPŽP (8.12.2015)

 10. Dopis ministrovi MŽP týkající se dotačního programu pro prioritní osu 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu pro specifické cíle 4.3 a 4.4. (13.4.2016)

11. Odpověď z MŽP týkající se dotačního programu pro prioritní osu 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu pro specifické cíle 4.3 a 4.4 (17.5.2016)