Navigace: Domů O SZKT Poslání a cíle

Poslání a cíle SZKT

Tisk

Založení Společnosti

SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKOU TVORBU, z.s. je neziskovým sdružením odborníků - profesionálů v oboru sadovnictví a krajinářství (zahradní a krajinářská tvorba). Založena byla v únoru 1990 z potřeby posílit postavení a úroveň oboru v naší republice.
SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKOU TVORBU, z.s. každoročně pořádá celou řadu odborných akcí jako jsou odboré semináře a konference, výstavy, odborné zájezdy, exkurze a pracovní setkání - dílny apod. Jednou z nejvýznamnějších aktivit je již od roku 1991 vydávání odborného časopisu ZAHRADA-PARK-KRAJINA.

Zde je graficky znázorněn vývoj před samotným založením SZKT a její vývoj v historii:

Poslání


Posláním Společnosti pro Zahradní a Krajinářskou Tvorbu je sdružování odborníků, kteří společnými silami prosazují cíle v oblasti zahradní a krajinářské tvorby při plánování, realizaci, správě a ochraně krajiny, parků a zahrad.


Posláním Společnosti
je tedy přispívat ke konstruktivní, odborné spolupráci při využívání krajiny a urbanizovaného prostoru; prosazovat respekt k odbornému názoru při rozhodování, které se týká krajiny a urbanizovaného prostoru; zvyšovat odbornou úroveň dílčích profesí v oblasti zahradní a krajinářské tvorby, které se podílejí na řízení, plánování, rozhodování, projektování, realizaci, následné správě a údržbě a ochraně krajiny, parků a zahrad; ovlivňovat legislativu, která se týká činnosti zmíněných profesí; vytvářet prostor pro odbornou diskusi jako nezbytného předpokladu pro hledání optimálních řešení.

Vznik Společnosti je spojen s úsilím pracovníků oboru zahradní a krajinářská tvorba, zaměřeným na zvyšování kvality životního prostředí, popularizaci otázek zeleně v sídlech a krajině jako významného prvku životního prostředí, růst odborné úrovně v oboru a k posílení společenského postavení oboru i jeho zastánců a pracovníků. Z tohoto poslání Společnosti vyplývají její konkrétní cíle a úkoly, jako jsou:

Cíle a úkoly


popularizovat problematiku zeleně v sídlech a v krajině, zejména jejího významu jako podstatné složky zdravého životního prostředí,
propagovat obor zahradní a krajinářské tvorby v České republice i v zahraničí,
• soustavně spolupracovat s odbornými školami při výchově mladých odborníků a s oborovým výzkumem,
• soustavně spolupracovat s odbornými organizacemi a institucemi,
• umožňovat teoretický i praktický odborný růst svých členů a ostatních pracovníků oboru, založený zejména na osvojování progresivních poznatků vědy i praxe,
• chránit profesní zájmy členů Společnosti a ostatních pracovníků v oboru,
prosazovat zájmy oboru při tvorbě právních a technických norem,
reprezentovat obor v zahraničí a zastupovat ho v mezinárodních profesně blízkých odborných organizacích.