Navigace: Domů Projekty a soutěže Zelená stuha ČR Kritéria soutěže - co se hodnotí?

Kritéria soutěže - co se hodnotí?

Tisk

Kritéria, podle kterých jsou obce v oblasti zeleně a životního prostředí hodnoceny, jsou seskupeny do následujících 5 skupin:

1. dlouhodobé plánování - existence koncepčních dokumentů rozvoje zeleně, resp. plánů, postupná realizace rozsáhlejšího projektu (mimo to i ÚSES, hospodaření na zemědělské půdě)

2. aktuální realizované projekty – v zastavěném území obce i v okolní krajině, kvalita provedení i vhodnost návrhu, vhodnost pro lokalitu, respektování krajinného rázu, dlouhodobé výsadby i krátkodobé výsadby (květinové záhony)

3. následná péče o realizace – stav ploch zeleně, čistota a pořádek, odborná úroveň údržby, ošetření stromů - arboristické zásahy (řez stromů) – náves, hřbitov, předzahrádky, okolí památníků, sakrálních staveb a další drobné architektury, dětská hřiště a sportoviště, okolí veřejných staveb apod., ale také aleje, biokoridory, větrolamy, rekultivace skládek, plochy zeleně s rekreační funkcí, břehy vodotečí

4. osvěta, výchova a vzdělávání v oblasti životního prostředí – existence, způsob – motivace občanů, výsledky, vztah občanů k místu, kde žijí, jejich ochota pečovat o vlastní i společný prostor

5. zapojení veřejnosti – doplňkové kritérium, není určující, ale sledujeme ho (komunitní plánování a realizace)