Navigace: Domů

Členství v SZKT a v sekcíchKonference a Valné shromáždění IFLA Europe v Bukurešti 2017

Tisk

Na začátku června (1.-4. června 2017) proběhla regionální konference a Valné shromáždění Evropské regionální asociace IFLA, kterého se účastnili zástupci ze 34 národních asociací z Evropy. Členem IFLA EU je v České republice sekce naší Společnosti - Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA, anglicky CZLA). V Bukurešti ji reprezentovala Eva Jeníková (delegátka) a Jana Pyšková (prezidentka asociace).

Letošní akci hostila rumunská asociace krajinářských architektů (ASOP). Jednání i doprovodný program probíhal v centru Bukurešti v zajímavé a osvěžující atmosféře metropole na pomezí mezi západem a východem.

caka-iflaeu-vh-2017-07

Výkonná rada IFLA Europe na valném shromáždění
v Bukurešti. Uprostřed prezident IFLA Europe
Tony Williams. (foto: Miłosz Zieliński)

Krajiny bez omezení

Čtyřdenní setkání mělo motto Krajiny bez omezení - (UN)LIMITED LANDSCAPES - aktuální z krajinářského, ale také z politického hlediska: migrační vlny hýbají Evropou v posledních několika letech. Tématu skutečně velmi rozdílným způsobem interpretovali jak hlavní řečníci konference, tak prezentace delegátů jednotlivých členských států na Pecha Kucha. Česká delegace prezentovala aktivity zamřené na zvyšování povědomí krajinářské architektuře a její role směrem k veřejnosti i v rámci mezioborové spolupráce. Český příspěvek Evy Jeníkové byl jedním z mála, které formát PK dodržely, což se bohužel o řadě jiných říci nedá.)

caka-iflaeu-vh-2017-02

Za českou asociaci ČAKA Eva Jeníková a Jana Pyšková

Jedním z výstupů konference se stala rezoluce s názvem Krajiny bez omezení, kterou prostřednictvím svých delegátů ratifikovaly členské asociace IFLA Europe včetně naší. Rezoluce se dotýká tématu nestability a ekonomické nerovnováhy, v jejichž důsledku dochází k masivním migračním tokům obyvatel. Tvorba krajiny je v rezoluci vyzdvižena jako jeden ze základních nástrojů, které pomáhají uvádět do praxe společné nadnárodní strategie, posilují vztahy mezi jednotlivými zeměmi a ustavují rovnováhu pro společný udržitelný rozvoj. Rezolucí se IFLA EU obrací na Evropskou radu, Evropskou unii a na Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), a zároveň na všechny členské státy IFLA Europe. V rozhodovacích procesech má být vždy kladen důraz na krajinu a její tvorbu. Má být využíván holistický pohled, zajišťující environmentální vyváženost, hospodářský rozvoj a sociální spravedlnost napříč politickými i jinými hranicemi.

Důležitá je nadnárodní – evropská identita krajiny. Plánování krajiny nemůže být omezeno na národní úroveň, musí být soudržné a má směřovat ke společným cílům v duchu principů udržitelnosti. Zároveň však nesmí být potlačena rozmanitost krajiny. Důležitým nástrojem je podpora přeshraniční spolupráce, vedoucí k integraci rozdělených území, ke spolupráci místních a regionálních autorit a k posílení významu krajiny. Naše znalost krajiny a její prohlubování je nezbytným nástrojem pro řešení současných problémů spojených s populační a migrační krizí.

caka-iflaeu-vh-2017-04

Prezident Tony Williams předává cenu IFLA Europe
za rok 2017 Johnu Sellovi, výkonému vicepresidentovi
Europa Nostra. Europa Nostra je evropskou federací
občanských sdružení a nevládních organizací zabývajících se
ochranou přírodního a kulturního dědictví. (foto: ASOP Romania)

Regulace profese krajinářského architekta v Evropě?

Na konferenci navázalo Valné shromáždění IFLA Europe. Byly prezentovány aktivity jednotlivých výborů (Výbor pro profesní praxi, pro vzdělání, pro komunikaci). Z hlediska české asociace je důležité téma profesní praxe. Pracovní skupina pro profesní praxi v IFLA Europe usiluje v dlouhodobém horizontu o uznání profese krajinářského architekta jako regulované profese na území celé Evropské unie. To je významné z hlediska umožnění mezinárodní profesní mobility krajinářských architektů v rámci EU (uznání profesní kvalifikace při využití pracovních příležitostí v jiných evropských zemích).

Pro uznání regulované profese krajinářského architekta na evropské úrovni je nezbytná řádná registrace jednotlivých států, ve kterých je krajinářská architektura regulovanou profesí, do Evropské databáze. V současné době je však po několikaletém úsilí situace stále velmi neuspokojivá. V databázi je registrováno pouze 6 členských států! V řadě členských zemí není profese krajinářského architekta regulována, jinde je stav způsoben administrativními problémy.

V databázi není evidována ani Česká republika, přestože je zde profese krajinářského architekta regulována prostřednictvím autorizace České komory architekt (ČKA);. K nápravě stavu byla oslovena pracovní skupina Krajinářská architektura při ČKA; otázka byla také prodiskutována s ředitelkou ČKA Ing. arch. Marií Špačkovou, která přislíbila podniknout potřebné kroky.

caka-iflaeu-vh-2017-06

Plakáty z výstavy krajinářských projektů
z jednotlivých členských zemí IFLA Europe.
Vpravo česká prezentace – Park pod plachtami, Brno
(autoři: Ing. Petr Förchtgott, Ing. arch. Jan Zezůlka). 
(foto: ASOP Romania)

Přeshraniční spolupráce

IFLA Europe silně podporuje přeshraniční spolupráci v jednotlivých regionech Evropy. Velice pozitivně byla hodnocena spolupráce Visegrádských (V4) zemí, se kterou máme výborné zkušenosti zejména prostřednictvím putovní Výstavy současné krajinářské architektury V4 zemí, jejíž dva ročníky již v regionu úspěšně proběhly. Dobrou zprávou je, že spolupráce bude pokračovat i nadále: polská strana znovu žádá o grant na přípravu výstavy. Zajímavou inspirací pro nás může být i spolupráce Pobaltských zemí.

Na Valném shromáždění byl prezentován projekt Landscape Festival 2018, který proběhne příští rok v Praze. S hlavním organizátorem – Galerie Jaroslava Fragnera (GJF) – bude ČAKA intenzivně spolupracovat. Prezentace projektu byla členy valného shromáždění přijata s velkým zájmem; byla schválena spolupráce IFLA Europe s Českou republikou a účast zahraničních krajinářských architektů na akci.

-

Eva Jeníková, delegátka za sekci ČAKA v IFLA Europe 

-

 FOTOGALERIE K ČLÁNKU

 

Co se děje?

Tisk
7.3.2019

OTEVŘENÉ ZASEDÁNÍ RADY SEKCE ČAKA spojené s PRACOVNÍM SETKÁNÍM ČLENŮ SEKCE ČAKA (21.3.2019, Praha)

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
zveme Vás na otevřené zasedání Rady Sekce ČAKA spojené s pracovním setkáním členů sekce.
Setkání proběhne:  21. března 2019 (čtvrtek), od 16:30 hodin (registrace od možná od 16:00). Předpokládaný konec 18:00 hodin.
Místo konání: SZKT, z. s., Plzeňská 24/59, Praha 5 (kontaktní telefon pro vstup do budovy: 602363999 - pokud nebude fungovat bzučák)
Program:
 • Akce letošního roku - přehled o již naplánovaných a rozběhnutých akcích, přehled chystaných akcích, informace o webové stránce.
 • Důležitým bodem je konference INDUSTRIÁLNÍ MĚSTSKÉ KRAJINY 2019, kterou spolu s Landscape Festivalem pořádáme v Ostravě. Je potřeba stanovit programový výbor a organizační výbor. Seznámím Vás s již provedenou prací, kterou jsme zatím odvedli s ředitelem SZKT, kanceláří a skupinou kolegů.
 • Budeme Vás informovat blíže o schůzce ČAKA - SZKT s primátorem hl. města Prahy, kterému jsme nabídli odbornou pomoc v akci "Milion stromů" a o rozvíjející se spolupráci s IPR. Můžeme debatovat o tom, jak se propojit i s radnicemi jiných měst a jak jinak se zapojit do současného dění.

Všechny náměty pro schůzi prosím zasílejte na email kanceláře Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , můžete se také obracet přímo na nás - na Radu sekce ČAKA ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

Na otevřené setkání můžete přizvat i hosty - zájemce o členství a dění v SZKT a ČAKA.


Shromáždění členů Sekce SZKT - Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA)

5.11.2018 |

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

rada Sekce SZKT Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA) tímto svolává Shromáždění členů Sekce v termínu: úterý 20. listopadu 2018 od 16:00 hodin, na adrese Plzeňská 247/59, Praha 5 (sídlo SZKT, z. s.).

Program jednání:

1. Zahájení a přivítání

2. Volba komisí – návrhové, mandátové

3. Schválení programu Shromáždění členů Sekce ČAKA

4. Volba nového člena rady Sekce ČAKA

5. PR a propagace - web, tisk, televize - možnosti a náměty, obnovení procesu diskusí o náplni Sekce ČAKA

6. Zhodnocení výsledků činnosti za uplynulé období, práce v IFLA - regulace profese

7. Úkoly vyplývající z práce IFLA EU, program do dalšího období (semináře, workshopy, zájezdy)

8. Konference v rámci Landsape Festivalu v Ostravě - ano či ne, možnosti a úskalí (již bude známo stanovisko SR)

9. Akreditace ČZU a reakreditace ZAKA MENDELU (zpráva z procesu)

10. Aktuální témata - adaptace na klimatickou změnu a možnosti přispění ke zmírňování

11. Projednání přípravy smlouvy o spolupráci s ČKA, IPR a dalšími subjekty

12. Různé

13. Zpráva mandátové komise

14. Zpráva návrhové komise - návrh, schválení usnesení ze Shromáždění členů Sekce ČAKA

15. Závěr

Na Shromáždění jsou zváni nejen členové Sekce ČAKA, ale jako vítaní hosté i členové SZKT a další zájemci o dění na poli krajinářské architektury a zahradní tvorby. Připomínáme také, že členství v Sekci ČAKA není omezené jen na autorizované krajinářské architekty, Sekce ČAKA je otevřena i studentům a absolventům oboru ZAKA. Věříme, že naše práce z poslední doby Vás mohla přesvědčit, že má smysl se na ní podílet. Úkoly, související se stavem krajiny sídelní i otevřené, jsou velmi důležité a my můžeme přispět k jejich řešení. Jistě vám neušel velký ohlas na výzvu k ochraně stromů ve městech, kterou SZKT s aktivním přispěním Sekce ČAKA rozeslala, anebo úspěch Plovárny ve druhém patře - expozice na Landscape Festivalu 2018.


7.3.2018 | Do 16.3.2018 máte možnost přihlásit své dílo nebo doporučit dílo kolegy na výstavu, jejímž iniciátorem je IFLA Europe. Podrobnosti v českém jazyce zde: VÝZVA.


Konference a Valné shromáždění IFLA Europe v Bukurešti 
5.8.2017 | Na začátku června (1.-4. června 2017) proběhla regionální konference a Valné shromáždění Evropské regionální asociace IFLA, kterého se účastnili zástupci ze 34 národních asociací z Evropy. Členem IFLA EU je v České republice sekce naší Společnosti - Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA, anglicky CZLA). V Bukurešti ji reprezentovala Eva Jeníková (delegátka) a Jana Pyšková (prezidentka asociace).


Hledání identity české krajinářské architektury 
14.10.2015 | Galerie Jaroslava Fragnera pořádala v rámci Landscape festivalu 2015 cyklus doprovodných přednášek. Hned ta první, která proběhla 14. 9.2015, měla více než zajímavé téma: Hledání identity české krajinářské architektury.

 

Mezinárodní spolupráce ISA a EAC

Tisk

ISA - International Society of Arboriculture

logo_isaMezinárodní arboristická společnost ISA je největší celosvětovou profesní organizací arboristů. Zabývá se komplexní péčí o dřeviny s užším zaměřením na péči o stromy.

Byla založena v roce 1924 v USA a v současné době má 13800 členů sdružených v 38 geografických skupinách (chapter). O celosvětovém působení svědčí skutečnost že 19 chapterů je v USA a 19 mimo USA.

Mezi nejdůležitější aktivity ISA patří podpora výzkumu v oboru arboristika a zpřístupňování jeho výsledků široké odborné i laické veřejnosti. Vše, za účelem dosažení maximálního zlepšení vztahu ke stromům a péče o ně. Z publikační činnosti je nutné jmenovat populárně laděný časopis Arborist News a vědecký časopis Journal of Arboriculture. Dále sem patří řada publikací v anglickém jazyce s nimiž se můžete seznámit na stránce o prodeji knih. ISA ve svých strukturách sdružuje řadu významných osobností v oboru.

Dalším výraznou činností ISA je vedení celosvětového programu certifikace arboristů. Certifikát ISA vlastní v současné době 14500 arboristů (zejména v USA).

Nezanedbatelné je také pořádání celosvětových stromolezeckých závodů, které se pořádají od roku 1976. ISA popřípadě její složky pořádají tyto závody dle jednotných pravidel na národních, regionálních a celosvětové úrovni.

ISA má webové stránky www.isa-arbor.com

SPoD-ISA je členem již od roku 1998

EAC - European Arboricultural Council

logo_ETW_webEvropská arboristická rada byla založena roku 1992 za podpory struktur Evropské unie. Podmětem k založení bylo sjednocení arboristiky v rámci Evropy (sjednocení bezpečnostních norem, technologií apod.) a vytvoření programu evropské certifikace arboristů.

Tato certifikace byla vytvořena, za finanční podpory programu Lenordo da Vinci, v letech 1996 - 1999 pod pracovním názvem AWEB. Certifikace dostala oficiální název "European treeworker" a u nás byla odstartována v roce 2001 na jaře.

Členem EAC je oficiální zástupce arboristické organizace nacházející se kdekoli na území Evropy. Každá evropská země může být zastoupena v této organizaci max. 2 členy, a to jen z odlišných arboristických organizací v dané zemi (nikoli ze stejné arboristické organizace) a to za členský poplatek 500,- Euro za jednoho člena ročně.O činnosti EAC vychází pravidelné informace v brožuře EAC News. Zde naleznete i informace o kontaktních osobách pro jednotlivé státy.

SPoD-ISA je členem již od roku 1999

V současné době v rámci rady fungují 4 pracovní skupiny:

 • řez stromů
 • vzdělávání
 • správné technologie výsadby stromů
 • bezpečné pracovní postupy při péči o vzrostlé stromy

Evropská arboristická rada si klade za cíle rozvoj:

 • profese a jejího postavení
 • vzdělávání a výchovy v arboristice
 • bezpečné technologie při péči o stromy a používání motorových pil
 • péče o stromy jako takové
 • ochrany proti škůdcům a chorobám
 • výsadby stromů v městském prostředí
 • harmonizaci péče o stromy v rámci Evropy

reprezentant ČR v EAC a koordinátor certifikace ETW:
Ing. Marek Žďárský

supervizor certifikace ETW za ČR:
Ing. Marek Žďárský


European Arboricultural Council (EAC)
Haus der Landschaft
Alexander-von-Humboldt-Str. 4
53604 Bad Honnef/Germany
Tel.: + 49 - 22 24 - 77 07 - 49 or -47
Fax: + 49 - 22 24 - 77 07 77
email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
 

Hledání identity české krajinářské architektury

Tisk

Reportáž z diskuse na téma

Hledání identity české krajinářské architektury

Galerie Jaroslava Fragnera pořádala v rámci Landscape festivalu 2015 cyklus doprovodných přednášek. Hned ta první, která proběhla 14. 9., měla více než zajímavé téma: Hledání identity české krajinářské architektury. Podobně atraktivní bylo obsazení diskutujících:

• Klára Salzmann — krajinářská architektka / ČKA

• Zdeněk Sendler — krajinářský architekt

• Radmila Fingerová — krajinářská architektka

• Štěpán Špoula — krajinářský architekt / IPR

• Petr Velička — krajinářský architekt / M&P architekti

• Irena Fialová — proděkanka pro vědu, výzkum a uměleckou činnost / FA ČVUT

• Jaroslav Zima — architekt a urbanista / D3A spol. s r.o.

Moderování se ujali krajinářský architekt Vladimír Sitta a Dan Merta, ředitel GJF. Témata k diskuzi slibovala také zajímavou debatu: kořeny - 25 let éry prázdnoty - identita v rámci postindustriální globalizace (možnosti či nemožnosti) -krajina versus veřejný prostor a jejich identifikace - architekt versus zahradní architekt -zájem české společnosti, samosprávy a politického establishmentu.

Na začátku dostal každý z panelistů 5 minut na představení sebe a některého z témat diskuse. Zaplněné hlediště hostilo jak zástupce akademické sféry, pedagogy i studenty, tak činné architekty a krajinářské architekty.

Popisovat celou dvouhodinovou akci by nebylo ani čtivé, ani účelné. Proto si dovolím vypíchnout pouze témata, která rozvířila bohatší diskusi.

Rozsáhlou debatu vyvolalo téma kvality veřejných prostor v ČR. Vladimír Sitta upozornil, že často nově vznikající realizace jsou neživotné, prázdné, protože jsou nekvalitní („designová antikoncepce"). Problém vidí v tom, že v ČR neexistuje debata o kvalitě veřejných prostranství a konstruktivní kritika vznikajících děl. Štěpán Špoula podotýká, že například v Praze jakákoli realizace je úspěch a každý je rád, že je alespoň nějaká změna k lepšímu. Petr Velička upozornil v této souvislosti na problém, že zakázky i ve veřejném prostoru dnes získává nejnižší finanční nabídka, pak je těžké hledat kvalitu. Rámce a pravidla by měla hlídat Česká komora architektů, bránit zaplevelení veřejného prostoru, ale s tím, jak jsou nastavena pravidla veřejných zakázek, zakázku vůbec nemusí dostat autorizovaný architekt.

A lidé (veřejnost) kvalitu ani nevyžadují, protože k veřejnému prostoru, ani krajině nemají vztah. Proto i krajina je na tom podobně bídně, zastavuje se skladovými a logistickými areály, přicházíme o půdu. Což podle Jaroslava Zimy je fatální záležitost, kvůli které by měla zasedat bezpečnostní rada státu. Zdeněk Sendler citoval údaj z jedné diplomové práce, která uvádí, že v Praze je statisticky každá 4. urna nevyzvednutá, což svědčí o kvalitě mezilidských vztahů – a analogicky to může vypovídat i o vztahu lidí k veřejným prostorům a krajině. Mezi panelisty panovala shoda v tom, že za tento stav může období socialismu a teď je třeba být aktivní a věci změnit – na druhou stranu nemůžeme čekat, že ke změně v myšlení a přístupu dojde ze dne na den.

Směrem, který následovat ke zkvalitnění veřejných prostranství, by mohla být i teze představená Irenou Fialovou, že kvalitní města musí mít fraktální strukturu, tedy členitost až na nejnižší úroveň. Zde je prostor pro vznik něčeho živého, neplánovaného – což vzniká na rozhraní prostorů a přináší obytnost, vztah lidí místu, činí místo využívaným. Potřebujeme tedy tvořit zdravá rozhraní na nejnižší úrovni s vědomím, že „život" se naplánovat nedá, jen je pro něj potřeba vytvořit podmínky. Pak i důležitější než formální dokonalost plánů a projektů by bylo najít shodu ve využívání území – umět vyjednávat o území, vysvětlovat, hledat společný zájem je stejně důležité, jako architektonická vize. To samozřejmě předpokládá spolupráci všech zainteresovaných stran a jejich společný cíl dosáhnout kvalitního rozvoje území (nikoli např. rychlého zisku).

Vykročení směrem ke spolupráci může být spatřováno i v tom, že všichni panelisté se ale shodli na jednom – že totiž neexistuje „versus" ve vztahu architektury a krajinářské architektury. Architektura je jen jedna, stejně jako je jedno životní prostředí člověka – jakkoli nabývá rozličných podob, stejně jako lidské prostředí. Základem je tedy spolupráce, nejen všech odvětví architektury, tak i dalších souvisejících (např. technických) profesí. Identita architektury je pak v tom, že je to tvůrčí proces – což mají společné krajináři, architekti iurbanisté. A to nás všechny spojuje. Což je rozhodně dobrý začátek.

Markéta Flekalová

 
Strana 1 z 3